» Aktuality

 

Uzavření porodnice v Rumburku – a co bylo dál

Z důvodu neudržitelné personální situace, kdy jediným lékařem oddělení zůstal primář, bylo avizováno k 31. 3. 2017 uzavření porodnice v Lužické nemocnici v Rumburku. Protože jsme nepostřehli žádnou oficiální reakci (v tisku či rozhlase) od kompetentních institucí, ačkoliv ukončení provozu porodnice bylo jasně avizováno již začátkem března, reagovalo naše OS ČLK v Děčíně na tuto svízelnou až kritickou situaci počátkem dubna následujícím prohlášením. To bylo rozesláno na Ministerstvo zdravotnictví, Krajský úřad Ústeckého kraje, Zdravotnické záchranné službě ÚKr, zdravotním pojišťovnám a na vědomí také prezidentovi ČLK.

Prohlášení představenstva okresního sdružení lékařů České lékařské komory v Děčíně

Na dubnovém zasedání představenstva OS ČLK Děčín byla mj. řešena i problematika porodnice v Rumburku. Od 1. dubna 2017 byl ukončen provoz porodnického oddělení v Lužické Nemocnici v Rumburku. Celý šluknovský výběžek děčínského okresu se tak ocitl bez zajištění akutní porodnické péče.

Jsme si vědomi, že se nikomu nepodařilo vyřešit vyhrocenou personální krizi, která byla příčinou uzavření oddělení - prostě lékaři nejsou a nebudou. Přinejmenším takoví lékaři, kteří by byli schopni a ochotni pracovat za takových místních a pracovních podmínek. Že nejde o problém financí (tedy platu) je jasné z toho, že ani na vysoce finančně nadstandardní nabídku nikdo nezareagoval. Problém menších nemocnic v celé ČR navíc v posledních letech komplikuje nereálný systém vzdělávání mladých lékařů, kteří nemohou v těchto zařízeních absolvovat ani základní praxi (dříve známé „kolečko").

Co nás znepokojuje je to, že nastalý stav nevyvolal ani tu nejmenší odezvu na místech, pro které by mělo být zajištění péče povinnosti - veřejně nereagoval ani Krajský úřad, ani zdravotní pojišťovny, ani Zdravotnická záchranná služba Ústeckého kraje. Občanům - ani profesionálním zdravotníkům - se nedostalo ani té nejmenší informace o tom, jak bude nadále zdravotní péče v případě porodu nebo těhotenských komplikací zajištěna.

Jistě je vám dobře známa geografická a dopravní situace šluknovského výběžku, který je od zbytku republiky oddělen Lužickými horami, kde v zimním období bývá pravidelně sjízdnost silnic problematická. Dojezdová vzdálenost z nejvzdálenějších míst území do nejbližší porodnice (Česká Lípa nebo Děčín) je až 60 km.

Víme, že bez potřebného personálu nelze zdravotnickou péči poskytovat. S ohledem na zřejmé zhoršení podmínek poskytování péče by však podle našeho názoru měla být provedena alespoň jiná opatření ze strany těch, kteří jsou za zajištění péče zodpovědní. V úvahu by mohlo přicházet např. posílení ZZS, případně s využitím porodních asistentek, možná dovybavení techniky a léčiv či doškolení personálu v porodnické problematice.

Nevylučujeme, že byla nějaká opatření již zahájena, ale nikdo z občanů ani zdravotníků o nich nebyl informován - a to je jednoznačně chyba. Nevíme o žádném jednání, na němž by se problematika řešila a na kterém by byli účastni příslušní odborníci a funkcionáři.

Zdravotní péči v naší republice garantuje stát prostřednictvím zdravotních pojišťoven a krajů. Je pět minut po dvanácté a tyto instituce by konečně měly začít skutečně řešit nespravedlivou situaci, kdy někteří občané mají prokazatelně horší přístup ke zdravotní péči než jiní, ačkoliv všichni platí stejné zdravotní pojištění (nebo je za ně placeno). Teď se to zrovna týká těhotných ve šluknovském výběžku, ale každým dnem to budou další a další.

Personální devastace periferních zdravotnických zařízení se v nastávajícím období bude jen zhoršovat. Nedostatek lékařů, způsobený kombinací odchodu stárnoucích lékařů z praxe (a někdy i ze života), nedostatku mladých absolventů a jejich nezájmem o periferní zařízení i nevhodným způsobem postgraduálního vzdělávání, vyhrocuje pracovní podmínky těch, kteří ještě pracují, vede jak k jejich vyhoření a vyčerpání, tak případně k dalším odchodům. To povede k zániku dalších oddělení a posléze i zařízení, aniž by to ovšem nějak podstatně pomohlo ostatním - zbylý personál většinou neposílí strádající okolní zařízení, ale nejspíše posílí kriticky slábnoucí počet místních ambulantních specialistů. Současně se zcela viditelně zhoršuje i kvalita poskytované péče, protože začíná být nemožné zajistit pacientům mnohá indikovaná vyšetření v přiměřeném termínu.

Jako zástupci ČLK v daném regionu, spoluzodpovědní za kvalitu lékařské péče, žádáme o analýzu možného dopadu výpadku porodnice Lužické Nemocnice v Rumburku na mateřskou a novorozeneckou morbiditu a mortalitu v daném regionu, žádáme ale především o informace o řešení nastalé kritické situace. Požadujeme průběžné zasílání informací ze všech jednání odpovědných orgánů o této situaci (když ne přizvání k nim), abychom mohli informovat lékaře v našem regionu o přijatých opatřeních a doporučených postupech, protože lékařů v dané oblasti se vzhledem k charakteru problematiky bude nastalá situace bezprostředně dotýkat. I když většinou nejsou specialisty v daném oboru, oprávněně tyto informace požadují. Vzhledem k tomu, že situace bez reakce odpovědných míst již nastala, očekáváme okamžitou reakci a vaše vyjádření k této problematice.

Z pověření představenstva okresního sdružení lékařů

MUDr. Jiří Slavík

předseda okresního sdružení lékařů
České lékařské komory v Děčíně

 

Očekávali jsme seriózní reakce od oslovených institucí, v některých případech se nám jich dostalo, bohužel reakce ústeckého zdravotního rady a ředitele ZZS ÚK (dikce napovídá, že obě patrně ze stejného pera) nás „ohromily“ natolik, že bychom se o ně chtěli podělit. Vzhledem k jejich obsáhlosti si dovolujeme citovat a glosovat jen ty nejzajímavější části (celé znění jednotlivých písemností je v přílohách):

 

Odpověď ředitele ZZS Ústeckého kraje

Vážený pane předsedo,

obdržel jsem Váš dopis datovaný ke dni 11. 4. 2017 nadepsaný jako Prohlášení představenstva okresního sdružení lékařů České lékařské komory v Děčíně.

Citované Prohlášení obsahuje sdělení týkající se ukončení provozu porodnického oddělení v Lužické nemocnici v Rumburku a znepokojení představenstva okresního sdružení České lékařské komory v Děčíně nad tím. že nastalý stav nevyvolal ani tu nejmenší odezvu na místech, pro které by mělo být zajištění péče povinnosti s tím, že je zde výslovně jmenována Zdravotnická záchranná služba Ústeckého kraje, p. o..

Proti sdělením o nečinnosti ze strany Zdravotnické záchranné služby Ústeckého kraje. p. o. se tímto jejím jménem zásadně ohrazuji a upozorňují na následující zásadní fakta:

Byla to Zdravotnická záchranná služba Ústeckého kraje. p. o., která mým prostřednictvím ihned po obdržení oficiálního sdělení o zrušení porodnického oddělení v Lužické Nemocnici v Rumburku iniciovala zahájení jednání .... Jedna se konala dne 31. 3. 2017 a dne 10. 4. 2017. Že by nastalý stav u ZZS ÚK nevyvol ani tu nejmenší odezvu, takové tvrzení považuji za nepravdivé a dehonestující ... a věřím, že ze strany představenstva okresního sdružení lékařů ČLK v Děčíně bude učiněna náprava formou písemné omluvy za ono nepravdivé sdělení..

 

Odpověď z Krajského úřadu byla - především tématicky - ještě bohatější.

 

Z odpovědi odboru zdravotnictví Krajského úřadu Ústeckého kraje

Vážený pane předsedo,

obrátil jste se na krajský úřad z pověření představenstva okresního sdružení lékařů ČLK v Děčíně ve věci problematiky omezení činnosti porodnice v Lužické nemocnici v Rumburku. Vaše znepokojení týkající se toho, že nastalý stav nevyvolal ani tu nejmenší odezvu na místech, pro které by mělo být zajištění péče povinností, rozhodně ve vztahu k Ústeckému kraji a Zdravotnické záchranné službě Ústeckého kraje nesdílíme. Přinejmenším proto, že kraj a ani krajský úřad, rozhodné nezodpovídá za zajištění zdravotních služeb. Tato povinnost je v našem právním státě již více jak 20 let dána zdravotním pojišťovnám. ...

Naopak nám v této a nejen v této kauze chybí zcela Vaše role, role České lékařské komory. Komory ... mimo jiné dbají, aby členové komor vykonávali své povolání odborně, v souladu s jeho etikou a způsobem stanovenými zákony a řády komor.

Žádáme Vás tedy o bezodkladně sdělení, jakým způsobem v tomto konkrétním případě reagovala Česká lékařská komora (dále ČLK) na skutečnost, že její člen, lékař a primář oddělení, ... podle našich informací odmítá ve své odbornosti gynekologie a porodnictví vést porody. ...

Nabýváme přitom dojmu, že ČLK, více než o výkon povolání na odborné a etické úrovni, dbá individuálních zájmů svých členů. Nabízí se zde přímo otázka dodržování zákonů této země např. při zajištění lékařské pohotovostní služby. Jakou roli hraje ČLK při řešení problémů s „odmítáním" účastí členů ČLK na lékařské pohotovostní službě, kdy tuto povinnost suplují lékaři z nemocnic, kterých je nedostatek, a jsou tak opravdu přetěžováni. Je v tomto zcela evidentní, že Tempus medicorum, ... radí a uveřejňuje návody, jak se povinnosti podílet se na zajištění nejen lékařské pohotovostní služby spíše vyhnout (jde o rady jak dělat obstrukce při uzavírání smluv s krajskými úřady na zabezpečení těchto služeb). Neměla by být role ČLK opačné? Neměla by se ČLK spíše zasadit o to, aby každý její člen plnil své zákonné povinnosti?

O tomto problému se ve Vašem přípise nezmiňujete, přestože je pro kraje mnohem palčivější. Nesouhlasíme s tím, že na vině nedostatku lékařů je pouze stávající systém vzdělávání mladých lékařů, kteří nemohou v těchto zařízeních vykonávat ani základní praxi. ... Argument o stárnoucích lékařích nemůžeme také plně přijmout, protože obecně stárne celá populace. Jisté stojí za povšimnutí, že nejstarší generace lékařů se vyskytuje mezi praktickými lékaři, kteří podmiňují ukončení činnosti prodejem stávající praxe (obchodního závodu) mladým lékařům. Kapitační platba je pro stávající lékaře velkou motivací zůstávat v ordinacích i přes věk odchodu do důchodu a tím evidentně znemožňovat nebo ztěžovat mladým lékařům zahájení jejich nově mladé praxe. ...

ČLK podle našeho názoru také aktivně napomáhá odchodu lékařů do zahraničí, když v každém svém čísle časopisu Tempus medicorum uveřejňuje inzeráty zahraničních zdravotnických zařízení, které nabírají české lékaře za výhodných podmínek, a tím podporuje jejich odchod do zahraničí.

A nyní k problematice porodnického oddělení v Rumburku. Byla to právě Zdravotnická záchranná služba Ústeckého kraje, která bezodkladně po získání informace o ukončení činnosti ... iniciovala jednání ... (která) se konala dne 31. 3. 2017 a dne 10. 4. 2017. Že by tedy nastalý stav nevyvolal ani tu nejmenší odezvu, důrazně odmítáme. Bohužel podle postoje zdravotních pojišťoven platí, že nařízení vlády č. 30712012 Sb., o místní a časové dostupnosti zdravotních služeb, jednoznačně stanoví, že dojezdové doba vyjadřující místní dostupnost hrazených služeb v oboru gynekologie a porodnictví, poskytovaného poskytovatelem lůžkové péče činí 60 minut, což bohužel odpovídá dostupnosti děčínské porodnice....

Závěrem mi dovolte Vás požádat, pokud opravdu cítíte spoluzodpovědnost za kvalitu lékařské péče, aby analýzu možného dopadu výpadku porodnice v Rumburku zajistili odborníci, tedy lékaři, pod přímou patronací ČLK. Spolupráci se však rozhodně nebráníme.

 

V podobném duchu a s podobným závěrem (nic se vlastně nestalo, porodnice je do 60 minut) jsme obdrželi i od hejtmana Ústeckého kraje. Odpověď přišla i z Ministerstva zdravotnictví.

 

 

Reakce z Ministerstva zdravotnictví

Vážený pane předsedo,

reagují na Prohlášení představenstva okresního sdružení lékařů České lékařské komory v Děčíně ze dne 11. dubna 2017 ve věci ukončení provozu Rumburské porodnice.

Předně mi dovolte Vás ujistit, že celé situaci ohledně dostupnosti zdravotních služeb je ze strany všech relevantních orgánů věnována maximální pozornost.

Ministerstvo zdravotnictví okamžitě po seznámení se se situací kontaktovalo zdravotní pojišťovny (které jsou odpovědné za zajištění místní a časové dostupnosti zdravotních služeb) s žádostí o analýzu dostupnosti zdravotních služeb ve Šluknovském výběžku. Ministerstvu se dostalo ubezpečení, že dostupnost péče nebude omezena i po uzavření porodnice v Lužické nemocnici a že probíhají intenzivní jednání se zástupci okolních nemocnic a zdravotnické záchranné služby ohledně zajištění dostatečných kapacit v oboru gynekologie a porodnictví.

Naléhavost celé situace si dále vyžádala osobní intervenci ministra zdravotnictví, který v rámci výjezdu do regionu problematiku diskutoval přímo se zástupci nemocnice a lokálními zastupiteli. Mohu tudíž s jistotou konstatovat, že o jakýchkoliv možných problémech s dostupností péče jsou všechny odpovědné orgány náležitě informovány.

Zároveň pevně věřím, že na základě Vašeho podnětu budete od zdravotních pojišťoven a regionálních autorit pravidelné informováni o probíhajících jednáních a dostupnosti zdravotní služeb.

 

Tak jsme se dozvěděli, že poté, co bylo prakticky na počátku března oznámeno uzavření porodnice v Rumburku k 28. 3. 2017, již 31. 3. 2017 se konala první schůzka VZP a ZZS, a další schůzka proběhla dne 10. 4. 2017 i se zástupci Nemocnice Rumburk a Ústeckého kraje. Všechny subjekty mimo jiné konstatovaly, že v nařízením vlády dané dojezdové vzdálenosti 60 minut je porodnice Děčín.

Nejvíce nás mrzí to, že z odpovědí vyplývá, že prakticky nikdo nepochopil, že to, co nás vedlo k našemu prohlášení, bylo - a dosud je - naprosté mlčení oficiálních míst o tom, co z těchto jednání vyplynulo (pokud něco). Ano, ředitel ZZS má pravdu v tom, že nemá povinnost informovat Českou lékařskou komoru o svých opatřeních a krocích. Domníváme se ale, že alespoň některé z těchto subjektů mají - přinejmenším morální - odpovědnost a povinnost vůči občanům, případně svým pojištěncům, aby je v takové výjimečné situaci (porodnice ve šluknovském výběžku byla nepřetržitě minimálně více než 60 let) veřejně informovaly, co pro jejich bezpečí podnikají.

Nešlo tedy o to, že jsme uraženi tím, že jsme nebyli informováni jako okresní sdružení lékařů České lékařské komory, ale cítili jsme potřebu upozornit na to, že ani my jako zdravotníci pečující o zdejší obyvatele, ani laická veřejnost a zejména nastávající matky jsme nebyli nikým informováni o jakýchkoliv opatřeních. Proto rozhodně nevidíme důvod se za náš postup komukoliv omlouvat.

A nyní ještě k některým konkrétním tvrzením:

  1. Dojezdový čas do porodnice v Děčíně je do 60 minut z Rumburku či Varnsdorfu; ale z Dolní Poustevny nebo Velkého Šenova činí podle dostupných zdrojů (Mapy Seznam) až 77 minut - a to se jedná o čas za normálních povětrnostních podmínek. A v noci? V zimě? Při dopravních kalamitách? Přes Lužické hory?
  2. Odmítáme jako zástupci České lékařské komory tvrzení, že nedbáme na to, aby naši členové vykonávali své povolání odborně, v souladu s jeho etikou a způsobem stanoveným zákony. V posledních letech je řešení stížností hlavní náplň naší činnosti - a ovšem taky jedinou možností, kromě vzdělávacích akcí, jak činnost našich členů ovlivnit.
  3. Pokud jde o možnosti České lékařské komory ovlivnit kvalitu zdravotní péče, jsou kromě postihování lékařů na základě stížností její možnosti mizivé - zásluhou poslanců levicových i pravicových stran byla Česká lékařská komora připravena o všechny své pravomoci směrem k zdravotnickým zařízením i orgánům státu či samosprávy. Nyní nám ovšem nezbývá, než „zajišťovat" řešení problémů alespoň tím, že na ně upozorníme.
  4. Nesmyslná je argumentace, že Česká lékařská komora nezajišťuje účast lékařů na pohotovostních službách. Česká lékařská komora nemá žádné pravomoci, kterými by mohla lékaře k účasti na službách ambulantní pohotovosti (i v nemocnicích) donutit a neobdržela jedinou stížnost na to, že by některý konkrétní lékař odmítl požadavek účasti, natož že by se nedostavil do služby, do které byl vypsán! Naproti tomu je odmítnutí účasti v pohotovostních službách správním přestupkem podle zákona č. 372/2011 Sb., který může řešit Krajský úřad.
  5. Jednoznačně prohlašujeme, že rozhodnutí lékařů rumburské porodnice neposkytovat porodnickou péči bylo zcela racionální, etické a jediné možné. Pracovní podmínky, za kterých byla péče v posledních měsících zajišťována, aby nemuselo k uzavření porodnice dojít, byly těžko srovnatelné s podmínkami kdekoliv mimo rozvojové země. Žádné peníze nemohou kompenzovat stovky hodin služeb, a fyzické i psychické vyčerpání a vyhoření vystavuje primárně pacientky - rodičky a jejich děti - a sekundárně i lékaře zvýšenému riziku selhání a komplikací. Jedinou možnou alternativou pro lékaře byl jejich úplný odchod, který by pacientky v regionu připravil i o dosud fungující gynekologickou péči.
  6. Jako z jiného světa (nebo regionu) je pak tvrzení o tom, že stárnoucí lékaři (zejména mezi praktickými lékaři) odmítají ukončit činnost, pokud se jim nedaří praxi prodat, a tím brání v nástupu nových mladých kolegů. Toto tvrzení je urážkou těm mnoha lékařům v důchodovém věku, kteří pracují dál prostě proto, že není komu praxi předat (ne prodat, ale předat!) zajistit tak další péči o pacienty, i když jsme byli svědky řady případů, kdy lékaři (nejen praktičtí, ale i gynekologové či stomatologové) prostě činnost ukončili a ponechali pacienty bez náhrady. Kromě toho nespatřujeme nic nemorálního na tom, když podnikající, sebe a rodinu živící občan chce při odchodu do důchodu zpeněžit své zcela reálné investice do dosavadního podnikání.

 

Musíme tedy nakonec konstatovat, že i když jsme se v dobré vůli snažili zajistit, aby se odpovědné orgány chovaly tak, jak je jejich povinnost, tedy ve prospěch svých občanů, a řádně a veřejně je informovaly o tom, co a jak podniknou, aby minimalizovaly dopady omezení poskytování důležitých zdravotních služeb, nedocílili jsme toho. Místo toho jsme se stali cílem útoků, i osobních, a je nám podsouváno, že vlastně jsme to my, lékaři, kteří ze sobeckých a zištných úmyslů narušujeme fungování - jinak zřejmě zcela bezchybné - zdravotní péče v regionu.

Představenstvo Okresního sdružení ČLK v Děčíně

na začátek stránky
 
jméno
heslo
 
 

Vzdělávání

9. FÜRSTENWALDSKÝ MEZIOBOROVÝ VEČER - KARDIAK NA ČESKÉM VENKOVĚ

Termín: 19.04.2018 od 18:00

Novinky a kazuistiky pro internisty i praktické lékaře

Inzeráty a nabídky

27. 1. 2010

Hledá se oftalmolog k občasným zástupům

Hledá se oftalmolog k občasným zástupům v oční ordinaci.

stránka byla vygenerována za: {benchmark} sec