Změny v nemocenském pojištění od 1. 1. 2009

Obecné principy nemocenského pojištění

 

Okruh pojištěných osob

 

Nemocenského pojištění jsou účastni zaměstnanci, popř. další osoby jim postavené na roveň (např. všichni ve služebním poměru, tedy vojáci z povolání, hasiči, cellníci, policisté ) a osoby samostatně výdělečně činné. Zaměstnanci jsou povinně účastni nemocenského pojištění, na rozdíl od osob samostatně výdělečně činných, jejichž nemocenské pojištění je dobrovolné.

Nemocenského pojištění mohou být účastny jen osoby, které pracují v České republice pro zaměstnavatele se sídlem na území České republiky. Vykonává-li však zaměstnanec přechodně práci mimo území ČR, nemá to vliv na jeho pojištění.

Zaměstnanci zaměstnavatelů se sídlem na území ČR, kteří mají místo výkonu práce trvale v cizině, jsou pojištěni podle českých předpisů, pokud mají trvalý pobyt na území ČR.

Vznik a zánik pojištění

Pojištění zaměstnance vzniká dnem vstupu do zaměstnání, které zakládá účast na nemocenském pojištění. Pojištění člena družstva vzniká však až dnem, od něhož začal vykonávat pro družstvo práci, za kterou je družstvem odměňován; to platí obdobně pro společníka a jednatele společnosti s ručením omezeným a komanditistu komanditní společnosti. Za den vstupu do zaměstnání se u zaměstnanců v pracovním poměru považuje též den před vstupem do zaměstnání, za který příslušela náhrada mzdy nebo platu nebo za který se mzda nebo plat nekrátí (tedy např. státní svátem 1. leden).

Pojištění zaniká dnem skončení zaměstnání, které zakládá účast na nemocenském pojištění. Pojištění člena družstva zaniká dnem, od něhož přestal vykonávat pro družstvo práci, za kterou je družstvem odměňován; to platí obdobně pro společníka a jednatele společnosti s ručením omezeným a komanditistu komanditní společnosti.

Systém dávek nemocenského pojištění

Z nemocenského pojištění zaměstnanců se poskytují 4 dávky:

 • nemocenské
 • podpora při ošetřování člena rodiny
 • vyrovnávací příspěvek v těhotenství a mateřství
 • peněžitá pomoc v mateřství

Z nemocenského pojištění osob samostatně výdělečně činných (OSVČ) se poskytují 2 dávky:

 • nemocenské
 • peněžitá pomoc v mateřství

Uplatňování nároku na dávky

Nárok na dávky nemocenského pojištění se uplatňuje předložením předepsaného tiskopisu, který vystavuje příslušný lékař.

Žena, která do své trvalé péče nahrazující péči mateřskou převzala dítě, uplatňuje nárok na peněžitou pomoc v mateřství předložením své písemné žádosti.

Žádost o dávku podávají zaměstnanci u svého zaměstnavatele, OSVČ u příslušné okresní správy sociálního zabezpečení.

Podmínky nároku na dávky nemocenského pojištění

Nemocenské

Zaměstnanci

musí současně splnit tyto podmínky:

 • uznání dočasné neschopnosti k práci či nařízená karanténa
 • účast na nemocenském pojištění v době vzniku dočasné pracovní neschopnosti (karantény). Tato podmínka je splněna i tehdy, došlo-li ke vzniku dočasné pracovní neschopnosti či počátku nařízené karantény v ochranné lhůtě nebo v době pobírání peněžité pomoci v mateřství nebo podpory při ošetřování člena rodiny. Ochranná lhůta činí 7 dnů ode dne skončení zaměstnání; jestliže zaměstnanec byl naposledy zaměstnán kratší dobu, činí ochranná lhůta jen tolik dnů, kolik dnů byl naposledy zaměstnán,
 • nevykonávání práce v tom zaměstnání, z něhož bylo nemocenské přiznáno
 • nevyčerpaná podpůrčí doba
OSVČ (mimo podmínek stanovených pro zaměstnance)

musí ještě splnit tyto podmínky:

 • nesmí v době pracovní neschopnosti nebo karantény osobně vykovávat samostatnou výdělečnou činnost
 • musí mít zaplaceno pojistné na nemocenské pojištění
 • musí být účastná nemocenského pojištění OSVČ po dobu aspoň 3 měsíců bezprostředně předcházejících dni vzniku pracovní neschopnosti (karantény); to však neplatí v případě, kdy účast na nemocenském pojištění OSVČ vznikla ode dne zahájení či znovuzahájení samostatné výdělečné činnosti

Podpora při ošetřování člena rodiny - nevztahuje se na OSVČ

 • účast na nemocenském pojištění v době vzniku potřeby ošetřování (péče) o člena rodiny. Podpora při ošetřování člena rodiny z ochranné lhůty nenáleží
 • zaměstnanec nepracuje z důvodu ošetřování člena rodiny nebo péče o dítě ve věku do 10 let ze stanovených důvodů
 • žití v domácnosti s ošetřovaným, tato podmínka se nevztahuje na ošetřování dítěte mladšího 10 let rodičem
 • nevykonávání práce v tom zaměstnání, z něhož byla podpora při ošetřování člena rodiny přiznána

Vyrovnávací příspěvek v těhotenství a mateřství - nevztahuje se na OSVČ

 • účast ženy na nemocenském pojištění
 • převedení těhotné zaměstnankyně nebo matky do konce 9. měsíce po porodu, nebo zaměstnankyně, která kojí, na jinou práci ze stanovených důvodů
 • pokles jejího výdělku z důvodu převedení bez jejího zavinění

Vyrovnávací příspěvek se stanoví jako rozdíl denního vyměřovacího základu zjištěného ke dni převedení zaměstnankyně na jinou práci, a průměru jejích započitatelných příjmů připadajících na jeden kalendářní den v jednotlivých kalendářních měsících po tomto převedení.

Peněžitá pomoc v mateřství

Zaměstnankyně

musí splňovat:

 • účast ženy na nemocenském pojištění, nebo trvání ochranné lhůty, nebo pobírání nemocenskéhodo začátku šestého týdne před očekávaným dnem porodu
 • získání aspoň 270 kalendářních dnů účasti na nemocenském pojištění v posledních dvou letech před porodem
 • porod (tedy i porod mrtvého dítěte, ale nikoliv potrat)
 • nevykonávání práce v tom zaměstnání, z něhož byla peněžitá pomoc v mateřství přiznána
OSVČ (mimo podmínek stanovených pro zaměstnankyně)
 • zaplacení pojistného na nemocenské pojištění
 • osobně nevykonávat samostatnou výdělečnou činnost
 • získat též aspoň 180 dnů účasti na nemocenském pojištěni osob samostatně výdělečně činných v období jednoho roku před porodem

Uchazeči o zaměstnání

Osoby vedené v evidenci uchazečů o zaměstnání nejsou ze svého právního postavení uchazečů účastny nemocenského pojištění, dávky nemocenského pojištění jim proto z tohoto titulu nenáleží.

Pokud uchazečům trvá ze skončeného nemocenského pojištění (zaměstnání) ochranná lhůta a podmínky pro přiznání nemocenského nebo peněžité pomoci v mateřství se splnily v ochranné lhůtě, zůstávají jim ze skončeného zaměstnání na tyto dvě dávky zachovány nároky. Ochranná lhůta činí 7 dnů ode dne skončení zaměstnání; jestliže zaměstnanec byl naposledy zaměstnán kratší dobu, činí ochranná lhůta jen tolik dnů, kolik dnů byl naposledy zaměstnán. Ženám, kterým skončilo zaměstnání v době těhotenství, plyne ochranná lhůta vždy šest měsíců. Nárok na dávky uplatňují u bývalého zaměstnavatele.

Doba vedení v evidenci uchazečů o zaměstnání se započítává do doby 270 dnů účasti na pojištění, které žena pro vznik nároku na peněžitou pomoc v mateřství musí získat v posledních dvou letech před porodem.

Doba poskytování dávek nemocenského pojištění

Dávky nemocenského pojištění

se poskytují za kalendářní dny po stanovenou dobu (tzv. podpůrčí dobu). Podpůrčí doba u nemocenského začíná 15. den dočasné pracovní neschopnosti nebo karantény a trvá maximálně rok (tedy 380 dní od uznání nebo nařízení karantény). V některých případech se do ní započítávají též předchozí období pracovní neschopnosti pro nemoc a nepracovní úraz (přesně řečeno, započítají se neschopnosti v období 380 dní před vznikem této neschopnosti, pokud doba od ukončení poslední neschopnosti není více než 190 dnů).

Kratší podpůrčí doba platí pro poživatele starobního důchodu a plného invalidního důchodu při pracovní neschopnosti z důvodu nemoci či nepracovního úrazu, začíná 15. den pracovní neschopnosti a činí 70 kalendářních dnů při téže pracovní neschopnosti; při více pracovních neschopnostech v kalendářním roce také činí v úhrnu 70 kalendářních dnů. Nemocenské se poživateli starobního nebo plného invalidního důchodu poskytuje nejdéle do dne, jímž končí zaměstnání.

Nemocenské se tedy poskytuje:

 • od 15. dne dočasné pracovní neschopnosti ve výši 60 % denního vyměřovacího základu do 30. dne,
 • od 31. dne dočasné pracovní neschopnosti ve výši 66 % denního vyměřovacího základu do 60. dne,
 • od 61. dne dočasné pracovní neschopnosti ve výši 72 % denního vyměřovacího základu,
 • ve výši 100 % denního vyměřovacího základu po celou dobu trvání dočasné pracovní neschopnosti nebo nařízené karantény v případech, kdy byl pojištěnec uznán dočasně práce neschopným nebo mu byla nařízena karanténa v důsledku toho, že se prokazatelně podílel ve veřejném zájmu na provádění záchranných nebo likvidačních prací při požáru, ekologické nebo průmyslové havárii, při povodni, vichřici nebo vyšším stupni větrné pohromy nebo při jiných mimořádných událostech jako člen jednotky Sboru dobrovolných hasičů obce povolané operačním střediskem Hasičského záchranného sboru České republiky.
 • ve výši 50 % nemocenského stanoveného podle předchozích bodů, jestliže si pojištěnec přivodil dočasnou pracovní neschopnost
  1. zaviněnou účastí ve rvačce,
  2. jako bezprostřední následek své opilosti nebo zneužití omamných prostředků nebo psychotropních látek, nebo
  3. při spáchání úmyslného trestného činu nebo úmyslně zaviněného přestupku.

Nemocenské se neposkytuje za dobu, kdy mělo trvat pracovní volno bez náhrady příjmu (pokud nárok na nemocenské vznikl až dnem po nástupu takového volna).

Podpora při ošetřování člena rodiny

se poskytuje nejvýše po dobu prvních 9 kalendářních dnů, popř. nejvýše 16 kalendářních dnů (zaměstnanci, který má v péči dítě do 16 let, které neukončilo povinnou školní docházku, a je jinak osamělý). Poživateli starobního nebo plného invalidního důchodu se poskytuje podpora při ošetřování člena rodiny nejdéle do dne, jímž končí zaměstnání.

Ošetřovné se nevyplácí zaměstnanci za dobu, po kterou mělo trvat pracovní volno bez náhrady příjmu (pokud potřeba ošetřování (péče) vznikla nejdříve dnem, který následuje po dni nástupu na takové volno), a dále za dny pracovního klidu, pokud mu nepředcházel alespoň 1 kalendářní den, který měl být pro něho pracovním dnem a v němž potřeba ošetřování nebo péče trvala.

Peněžitá pomoc v mateřství

se poskytuje:

 • maximálně 28 týdnů pojištence, která porodila (popř. 37 týdnů v případě žen, které porodily více dětí současně a starají se aspoň o dvě z nich - ne již ženám osamělým); u pojištěnky, která porodila, nesmí být podpůrčí doba u peněžité pomoci v mateřství kratší než 14 týdnů a nesmí skončit před uplynutím 6 týdnů ode dne porodu (to i když dítě zemřelo nebo není v péči pojištěnky!),
 • maximálně po dobu 22 týdnů, nejdéle však do osmi měsíců věku dítěte, při převzetí dítěte do trvalé péče na základě rozhodnutí příslušného orgánu nebo jehož matka zemřela a při převzetí dítěte do péče otcem dítěte nebo manželem ženy, která nebude (z jakéhokoliv důvodu) o dítě pečovat a sama nebude pobírat peněžitou pomoc v mateřství,
 • maximálně po dobu 31 týdnů v případech výše uvedených, pokud pojištěnec pečuje zároveň o dvě či více dětí.

Peněžitá pomoc se poskytuje též zaměstnanci nebo zaměstnankyni, kteří převzali do své trvalé péče dítě, jež jim bylo svěřeno rozhodnutím příslušného orgánu, nebo dítě, jehož matka zemřela, a to po dobu 22 týdnů ode dne převzetí dítěte, došlo-li k převzetí do 7 let věku dítěte.

Vyrovnávací příspěvek v těhotenství a mateřství

se poskytuje nejdéle do nástupu ženy na mateřskou dovolenou a po ukončení mateřské dovolené nejdéle do konce devátého měsíce po porodu, nebo skončení kojení.

 

Как выбрать плед?

При слове «плед» в голове тут же возникают ассоциации с теплом и домашним уютом. «Плед» - это потрескивающий камин, кружка горячего шоколада и любимая книга. Хороший плед  http://sonna.com.ua/catalog/pledy/ должен быть в каждой квартире. О том, как выбрать достойных экземпляр

na začátek stránky
 
jméno
heslo
 
 

Vzdělávání

V. DĚČÍNSKÉ CHIRURGICKÉ DNY - PRO LÉKAŘE (NEJEN)

Termín: 27.05.2019 od 10:00

Dvoudenní seminář pro chirurgické lékaře i sestry, zařazený do celoživotního vzdělávání.

V. DĚČÍNSKÉ CHIRURGICKÉ DNY - PRO SESTRY

Termín: 27.05.2019 od 10:00

Dvoudenní seminář pro chirurgické lékaře i sestry

Inzeráty a nabídky

27. 1. 2010

Hledá se oftalmolog k občasným zástupům

Hledá se oftalmolog k občasným zástupům v oční ordinaci.

stránka byla vygenerována za: {benchmark} sec