Představenstvo OS ČLK nesouhlasí s požadavky Úřadu práce

Představenstvo okresního sdružení České lékařské komory v Děčíně projednalo na svém listopadovém zasedání situaci kolem emailem došlých nových požadavků Úřadů práce, které na základě novelizace zákona požaduje po ošetřujících lékařích, aby na nových (dosud nevydaných) tiskopisech potvrzovali Úřadu práce (dále ÚP) návštěvu registrovaného uchazeče o zaměstnání ve zdravotnickém zařízení a dále i vznik dočasné "neschopnosti plnit povinnosti uchazeče o zaměstnání". Tiskopisy si má lékař (každý!) vyzvednout na ÚP, vystavení potvrzení by měl ÚP honorovat po předložení faktury s přílohami, detailně uvádějícími kdo, kdy, kde a dokdy byl ošetřen nebo uznán neschopným plnění povinností.

Jak jsme byli informováni, předložil pan prezident ČLK došlé informace k posouzení právnímu oddělení ČLK. Nevíme, jaké mělo práívní oddělení zadání, nicméně jeho vyjádření se vůbec netýká faktu, že jsou nově po lékařích požadovány ekonomicky, organizačně a především časově náročné nové povinnosti, které postrádají smyslu a jsou nesmyslně administrativně složité.

Představenstvo OS proto zaslalo panu prezidentovi následující vyjádření:

 

Vážený pane prezidente,

ze sekretariátu komory jsme obdrželi vyjádření právníků k novým požadavkům Úřadů práce.

 

Informace obsažené v přílohách tohoto e-mailu odpovídá skutečnosti i právní úpravě citované v příloze č. 1. Jde o informativní mail, že lékaři mají na základě příslušné právní úpravy vystavit potvrzení o vzniku dočasné pracovní neschopnosti u nich vedené, v případě, že jde o pacienta, který je uchazečem o zaměstnání vedeným Úřadem práce ČR, a to na tiskopis, jehož vzor je uveden ve vyhlášce (příloha č. 2).

Vyplnění tiskopisu nežádá uvedení diagnózy ani jiných konkrétních informací o zdravotním stavu pacienta, vše je tedy v souladu se zákonem stanovenou povinnou mlčenlivostí lékaře.

Uvedená povinnost plyne ze zákona, a proto odpovídá jednotlivým ustanovením, které jsou ze strany Úřadu práce citovány.

Dále jde o doplňující informaci, že došlo k novele Cenového předpisu MZ ČR č. 2/2017/DZP, kde byla doplněna úhrada za vystavení takového potvrzení (příloha č. 4). Součástí mailu je také vysvětlení, jakým způsobem mají lékaři tyto položky účtovat.

Zmíněný informativní mail tedy mohou jednotlivá OS ČLK bez obav dále šířit mezi lékaře - členy příslušného OS ČLK."


Obáváme se, že toto sdělení vůbec neřeší problematiku nových skutečností!

​To, že povinnosti vyplývají z právních předpisů, je nám jasné. Co nám vadí, je věcný obsah těchto novinek:

 • povinnost vyzvedávat nové tiskopisy (osobně?) na dalším státním úřadě pro každého ošetřujícího lékaře (který může konstatovat "neschopnost");

 • povinnost vystavovat potvrzení o neschopnosti plnit povinnosti, které nejsou nikde specifikovány (to je proti platné úpravě, kde neschopnost pacienta vykonávat práci musí být posuzována ve vztahu ke konkrétnímu druhu práce); pokud je povinností uchazeče pouze docházka na Úřad práce, pak nepřipadá v úvahu stanovení vycházek, protože tím byla popřena neschopnost dojít na ÚP;

 • slibovaná úhrada za vystavení potvrzení je podmíněna KAŽDOMĚSÍČNÍM vystavováním faktury, která musí podle sdělení ÚP obsahovat "kromě obecných náležitostí rozpis osob - uchazečů o zaměstnání, za které je účtováno, jejich jméno, příjmení, datum narození, datum vydání Potvrzení";

 • další nárůst administrativy a časové náročnosti.

​S těmito postupy nesouhlasíme minimálně z těchto důvodů:

 1. Protože tiskopisy "Potvrzení o vyšetření" nejsou zúčtovatelné (nejsou podkladem pro vyplácení žádných dávek), není důvod, proč by musely být standardní a mělo by stačit libovolné potvrzení o návštěvě, opatřené razítkem a podpisem lékaře; pravděpodobně bude možno tisknout z programů, užívaných v ordinaci.

 2. Ani tiskopisy "Potvrzení o neschopnosti plnit povinnosti..." nejsou zúčtovatelné (nemají žádné číslování a nejsou účetním dokladem), takže mohou být tištěny z programů, užívaných v ordinacích; není mimochodem jasné, zda nebude nutné při "dlouhodobé neschopnosti" vystavovat ještě "Potvrzení o trvání..." ve smyslu "lístků na peníze" (protože v opačném případě, vzhledem k tomu, že potvrzení bude vydáváno lékařem pacientovi-uchazeči, není žádná jistota, že on doručí ukončení "neschopnosti" a neprodlouží si ji tak libovolně dlouho). Standardní tiskopisy s nutností jejich vyzvedávání jsou tedy zbytečné!

 3. Lékař nemůže zajišťovat doručování faktur (i kdybychom přijali tento šílený mechanismus) na "správný" Úřad práce podle místa, kde je uchazeč evidován, protože uchazeči z jedné ordinace mohou být evidováni na různých pobočkách ÚP.

 4. Lékař se nemůže a nesmí vyjadřovat ke schopnosti uchazeče přijmout nabízenou práci dříve, než je jasné, o jakou práci jde; proto se "potvrzení o neschopnosti plnit povinnosti uchazeče..." může vztahovat jen na schopnost docházet na Úřad práce, případně na rekvalifikační kurz, takže z toho vyplývá, že neschopnost docházky je i neschopností vycházky.

 5. Jak vyplývá i z textu cenového výměru, jedná se o potvrzení "na žádost uchazeče", tedy by měl být poplatek za tento administrativní úkon požadován po uchazeči a tím hrazen - proti potvrzení vystavenému lékařem; případná refundace Úřadem práce je už jejich starostí.

 6. U většiny lékařů bude počet vystavených potvrzení v jednotkách nebo výjimečně v několika desítkách kusů měsíčně - administrativa a poštovní náklady v případě fakturace je tomu neúměrná.

 7. Posuzování zdravotního stavu je nedílnou součástí léčebně preventivní péče a jako takové je tedy součástí hrazené péče; pokud může být hrazen zdravotními pojišťovnami výkon Vystavení a ukončení DPN, ačkoliv je neschopnost posuzována pro SSZ, nikoliv pro zdravotní pojišťovnu, proč není toto zcela obdobné potvrzení pro ÚP řešeno stejně???

Vážený pane prezidente, zasaďte se prosím, v rámci našeho boje proti zbytečně narůstající admínistrativě, a racionální řešení této problematiky (jako nejracionálnější se nám jeví úplné zrušení dotčených právních předpisů - potvrzení o vyšetření si může vyžádat (proti případné úhradě za administrativní úkon) každý pacient, tedy i uchažeč z ÚP, stejně tak si může vyžádat potvrzení, že je určitou dobu fakticky fyzicky neschopen na úřad docházet).

 

Jménem představenstva OS ČLK Děčín

 

MUDr. Jiří Slavík

předseda okresního sdružení lékařů
České lékařské komory v Děčíně

 

 

Při zvážení zejména bodů 1. a 2. se nám jeví celá akce Úřadu práce s vypsáním tendru na tisk ZBYTEČNÝCH tiskopisů, včetně nákladů na jejich distribuci (a možná dokonce i archivaci?) jako velmi podezřelá investice, která pouze bude stát jistě řadu miliónů korun, aniž by znamenala jakýkoliv ekonomický přínos.

Nejedná se dokonce o trestuhodné porušení povinností dobrého hospodáře ze strany centrálních úřadů??

na začátek stránky
 
jméno
heslo
 
 

Vzdělávání

PROČ SELHÁVÁME V PREVENCI KARDIOVASKULÁRNÍCH PŘÍHOD?

Termín: 23.10.2018 od 17:30

Pořadatel akce: OS ČLK v Děčíně ve spolupráci se společností Servier s.r.o.

Inzeráty a nabídky

28. 9. 2018

Pronájem ordinace v Děčíně

Realitní kancelář nabízí pronájem lékařských prostor v centru Děčína I. Prostor se nachází v Lékařském domě v ulici Boženy Němcové.

3. 5. 2018

Prodej ordinace v Děčíně

Prodej ordinace v Děčíně.

27. 1. 2010

Hledá se oftalmolog k občasným zástupům

Hledá se oftalmolog k občasným zástupům v oční ordinaci.

stránka byla vygenerována za: {benchmark} sec