Kontakty a další informace

Organizační řád ČLK


Stavovský předpis České lékařské komory č. 1

ORGANIZAČNÍ ŘÁD

(novelizován 14. sjezdem ČLK v roce 2002)
(novelizován 17. sjezdem ČLK v říjnu 2005)

§ 1

Organizační řád České lékařské komory (dále jen "komora") upravuje organizační otázky, spojené s činností komory a jejích orgánů, které nejsou upraveny zákonem nebo jiným právním předpisem.

§ 2

Komora užívá zkratku "ČLK", velký znak (pečeť) uvedený v příloze 1a) a malý znak (logo) uvedené v příloze 1b), a je oprávněna užívat ve stanovených případech kulaté razítko se státním znakem České republiky.

§ 3

Komora plní kromě úkolů stanovených zákonem č. 220/1991 Sb. o České lékařské komoře, České stomatologické komoře a České lékárnické komoře (dále jen "zák. č. 220/1991 Sb."), rovněž tyto úkoly:

a) vyjadřuje se k podmínkám a způsobu vzdělávání lékařů. V rámci své působnosti organizuje a zabezpečuje celoživotní vzdělávání lékařů, včetně rekvalifikačních programů,

b) vede seznam členů komory obsahující údaje o jménu a příjmení, rodném čísle, bydlišti, dosažené odbornosti, místě a formě výkonu povolání lékaře a odborných nebo etických přestupcích každého člena komory,

c) vydává a odebírá doklad o členství v komoře,

d) řeší stížnosti na výkon povolání svých členů a vykonává vůči svým členům disciplinární pravomoc.

§ 4

(1) Uchazeč o členství v komoře předloží písemnou žádost o přijetí za člena komory společně s originálem nebo kopií

  • dokladu o ukončení lékařské fakulty nebo

  • dokladu o absolvování zahraniční univerzity spolu s nostrifikací diplomu, dokladu o složení stanovené zkoušky, nestanoví-li právní předpis jinak, a souhlasem Ministerstva zdravotnictví s výkonem lékařské praxe na území České republiky.

Kopie dokladu musí být úředně ověřena nebo ověřena osobou komorou k tomu pověřenou. K žádosti uchazeč připojí písemné čestné prohlášení, že má plnou způsobilost k právním úkonům. Žádost o přijetí za člena komory s těmito doklady předkládá uchazeč o členství okresnímu (obvodnímu) sdružení komory (dále jen "okresní sdružení")

a) v okrese (obvodu), na jehož území bude vykonávat povolání lékaře

b) v okrese (obvodu), na jehož území má trvalé bydliště, případně v okrese, kde se dlouhodobě zdržuje, pokud povolání lékaře nevykonává.

(2) Uchazeč může předložit žádost i u jiného okresního sdružení. Tuto skutečnost je toto okresní sdružení povinno do 30 dnů od data předložení žádosti uchazeče oznámit okresnímu sdružení, do jehož působnosti podle podmínek uvedených pod písm. a) a b) tohoto odstavce uchazeč náleží. Okresní sdružení bezodkladně postoupí žádost kanceláři komory.

(3) Pověřený člen představenstva komory nebo představenstvem komory pověřený zaměstnanec komory ověří, zda uchazeč splňuje zákonem stanovené podmínky pro přijetí do komory. Splňuje-li uchazeč zákonem stanovené podmínky, vydá komora doklad o přijetí, který obsahuje datum zápisu uchazeče do seznamu členů komory. O přijetí uchazeče písemně uvědomí nejpozději do dvou měsíců od podání žádosti o přijetí do komory.

(4) Nesplňuje-li uchazeč zákonem stanovené podmínky k přijetí za člena komory, vypracuje pověřený člen představenstva nebo představenstvem pověřený zaměstnanec komory rozhodnutí o nepřijetí za člena komory, které obsahuje:

a) výrok o nepřijetí za člena komory a odůvodnění tohoto výroku,

b) poučení o právu domáhat se ochrany návrhem u soudu (§ 7 zák. č. 220/1991 Sb.),

c) podpis prezidenta komory nebo jím pověřeného člena představenstva komory,

d) razítko komory.

Rozhodnutí se zasílá uchazeči doporučeně nejpozději do dvou měsíců od obdržení žádosti.

(5) Členství v komoře vzniká zápisem do seznamu členů komory. Uchazeč, který je přijat za člena komory je zapsán do seznamu členů komory a je mu vydán doklad o členství. Dále je zapsán do seznamu členů okresního sdružení komory, prostřednictvím kterého podal žádost o členství v komoře.

(6) Každý uchazeč o členství v komoře může podat přihlášku pouze u jednoho okresního sdružení komory.

§ 5

Sjezd delegátů může na návrh představenstva komory rozhodnout o udělení čestného členství v komoře. Udělení čestného členství v komoře nezakládá práva a povinnosti řádného člena komory.

§ 6

(1) Členství v komoře zaniká jedním ze způsobů, uvedených v zákoně (§ 8 zák. č. 220/1991 Sb.). O zániku členství v komoře informuje kancelář okresního sdružení kancelář komory a naopak do 30 dnů. Členství zaniká a člen je vyškrtnut ze seznamu dnem,

a) kdy nabylo právní moci rozhodnutí o vyloučení z komory,

b) kdy bylo komoře doručeno oznámení člena o vystoupení z komory,

c) kdy nabylo právní moci rozhodnutí o ztrátě nebo omezení způsobilosti člena k právním úkonům,

d) úmrtí člena,

e) k němuž lékař o zániku členství požádá v oznámení o vystoupení z komory dle písm. b); požádá-li lékař o zánik členství ke dni, který předcházel dni doručení oznámení komoře, platí písm. b).

(2) Písemné oznámení o vystoupení z komory dle odst. 1 písm. b) a e) může lékař učinit kanceláři okresního sdružení, jehož je členem, nebo centrální kanceláři komory. Ke dni vyškrtnutí ze seznamu členů komory vydá kancelář příslušného okresního sdružení lékaři potvrzení o zániku jeho členství v komoře.

§ 7

(1) Kromě práv uvedených v zák. 220/1991 Sb. má člen komory i tato práva:

a) být informován o činnosti a hospodaření komory,

b) obracet se svými požadavky, návrhy a stížnostmi na orgány komory,

c) svobodně vyslovovat své názory, náměty a kritické připomínky ve věcech týkajících se komory,

d) dát podnět orgánům komory k prošetření případu, který se týká jeho výkonu profese, a to i bez podání stížnosti nebo podnětu jiné strany.

(2) Kromě povinností uvedených v zák. č. 220/1991 Sb. je člen komory povinen:

a) vykonávat povolání lékaře odborně, v souladu s etikou a způsobem stanoveným zákony, stavovskými předpisy a závaznými stanovisky komory,

b) ve stanoveném termínu platit komoře stanovené příspěvky,

c) řádně vykonávat komorou svěřené funkce a úkoly,

d) do 14 dnů cestou okresního sdružení, v němž je evidován, oznámit kanceláři komory změny související s výkonem lékařského povolání a doložit je odpovídajícími doklady,

e) dodržovat stavovské předpisy komory a závazná stanoviska k odborným problémům,

f) předem oznámit každému okresnímu sdružení, jehož není členem, zahájení činnosti na jeho území a oznámit, u kterého okresního sdružení je registrován.

§ 8

Orgány okresního sdružení řeší zejména problematiku související s výkonem povolání lékaře a poskytováním zdravotní péče na území jejich působnosti. Orgány komory řeší zejména otázky koncepční a koordinační, případně přezkoumávají činnost orgánů okresních sdružení.

§ 9

Okresní (obvodní) shromáždění členů má oprávnění stanovená zákonem (§ 11 zák. č. 220/1991 Sb.). Termín a místo konání okresního shromáždění je povinno představenstvo okresního sdružení zveřejnit nejpozději 30 dnů před datem jeho konání. Okresní (obvodní) shromáždění schvaluje výroční zprávu o činnosti okresního sdružení, rozpočet, zprávu o hospodaření, revizní zprávu, zprávu čestné rady a základní směry činnosti okresního sdružení. O případné účasti jiných osob na jednání okresního shromáždění rozhodne okresní shromáždění členů.

§ 10

(1) Představenstvo okresního sdružení plní úkoly, uložené ustanovením § 12 zák. č. 220/1991 Sb.

(2) Představenstvo okresního sdružení má 7 až 11 členů. Svolává je předseda, místopředseda nebo jiný pověřený člen představenstva dle potřeby, nejméně však šestkrát ročně.

(3) Předseda okresního sdružení má právo jednat a vystupovat jménem okresního sdružení, řídit činnost kanceláře okresního sdružení. Předseda okresního sdružení je oprávněn činit nezbytná a neodkladná rozhodnutí spadající do kompetence okresního sdružení. Tato jsou účinná jejich přijetím předsedou okresního sdružení. Předseda předloží rozhodnutí představenstvu okresního sdružení na nejbližším zasedání.

(4) Předseda okresního sdružení a na základě jeho písemného pověření místopředseda nebo pověřený člen představenstva okresního sdružení jsou oprávněni v rozsahu nezbytném pro zajištění řádné činnosti okresního sdružení uzavírat pracovní smlouvy a další smlouvy dle vnitřních předpisů komory nebo dle rozhodnutí představenstva okresního sdružení.

(5) V případě nepřítomnosti předsedy okresního sdružení ho v rozsahu pověření zastupuje místopředseda. V případě nepřítomnosti předsedy a místopředsedy je zastupuje člen představenstva okresního sdružení, kterého tím předseda okresního sdružení pověří. Pokud předseda okresního sdružení z vážných důvodů nemůže vykonávat svou funkci, zastupuje ho místopředseda v plném rozsahu. Pokud předseda okresního sdružení z vážných důvodů nemůže vykonávat svou funkci a nemůže být z vážných důvodů zastoupen místopředsedou, přičemž sám žádného člena představenstva výkonem funkce nepověřil, pověří zastupováním předsedy představenstvo okresního sdružení některého ze svých členů.

(6) Představenstvo okresního sdružení plní kromě úkolů stanovených zákonem, zejména tyto úkoly:

a) připravuje a svolává zasedání okresního shromáždění, realizuje jeho usnesení a zajišťuje řádnou činnost okresního sdružení v době mezi zasedáními,

b) vede seznam členů okresního sdružení, do kterého zapisuje členy komory,

c) hospodaří se svěřeným majetkem a finančními prostředky komory,

d) spolupracuje s orgány veřejné správy a samosprávy příslušného regionu,

e) vede dokumentaci o své činnosti,

f) jedenkrát ročně vypracovává zprávu o činnosti,

g) plní oznamovací povinnost vůči orgánům komory,

h) plní další úkoly uložené sjezdem a představenstvem komory.

(7) Představenstvo okresního sdružení má zejména tato oprávnění:

a) vyjadřovat se k žádosti o vydání osvědčení o splnění podmínek pro výkon soukromé a samostatné lékařské praxe a pro výkon dalších licencovaných funkcí členů komory zapsaných v seznamu členů vedeném okresním sdružením podle Licenčního řádu komory a předávat jednotlivá stanoviska neprodleně kanceláři komory,

b) vyžadovat od lékařů zapsaných v seznamu členů vedeném okresním sdružením doklady o členství v komoře a doklady o odborné způsobilosti,

c) vysílat zástupce ke specializačním zkouškám v termínu a počtu stanoveném představenstvem komory,

d) účastnit se výběrových řízení a konkursů při obsazování vedoucích míst ve zdravotnictví v příslušném regionu. V případě zdravotnických zařízení přesahujících svou působností daný region, rozhodne o účasti ve výběrovém řízení, či konkursu představenstvo komory,

e) vytvářet pracovní skupiny a poradní komise k plnění jednotlivých úkolů,

f) zřizovat a provozovat kancelář okresního sdružení.

§ 11

(1) Revizní komise okresního sdružení má kromě práv a povinností stanovených zákonem následující oprávnění: právo se prostřednictvím svého předsedy nebo pověřeného člena účastnit jednání orgánů okresního sdružení a vyžadovat od členů a orgánů okresního sdružení doklady spojené s jejich činností v komoře, a v případě šetření stížnosti ve smyslu § 2 odst. 2 písm. e) zák. č. 220/1991 Sb. i doklady týkající se výkonu povolání lékaře.

(2) Revizní komise okresního sdružení vypracuje a jedenkrát ročně předkládá okresnímu shromáždění revizní zprávu.

(3) Členové revizní komise okresního sdružení nemohou být členy jiného orgánu okresního sdružení, s výjimkou okresního shromáždění členů.

(4) Předseda revizní komise okresního sdružení a předseda čestné rady okresního sdružení zastupuje orgán navenek a jedná jeho jménem. Samostatně rozhoduje o běžných záležitostech v působnosti orgánu, pokud rozhodování o nich není vyhrazeno orgánu jako celku zákonem, stavovským předpisem nebo rozhodnutím orgánu samotného.

§ 12

(1) Sjezd delegátů je nejvyšším orgánem komory. Právo účastnit se jednání sjezdu mají delegáti zvolení okresními shromážděními, prezident, viceprezident a členové představenstva komory, revizní komise komory a čestné rady komory. Právo hlasovat mají pouze delegáti sjezdu. O případné účasti ostatních osob rozhodne sjezd. Právo člena komory volit a být volen a rovněž způsob volby upravuje volební řád komory. Mimořádné jednání sjezdu svolá představenstvo komory do dvou měsíců od obdržení žádosti, požádá-li o to písemně nejméně:

a) nadpoloviční většina členů představenstva komory;

b) revizní komise komory;

c) jedna pětina všech členů komory;

d) jedna třetina okresních sdružení.

Pro účel tohoto ustanovení má právo rozhodnout představenstvo okresního sdružení.

(2) Termín a místo konání sjezdu delegátů je představenstvo komory povinno zveřejnit nejpozději jeden měsíc před datem jeho konání. Sjezd delegátů kromě kompetencí stanovených zákonem, zejména:

a) stanoví základní podmínky k výkonu soukromé a samostatné lékařské praxe členů komory,

b) schvaluje zprávu o činnosti a zprávu o hospodaření komory za uplynulé období.

§ 13

(1) Každý člen komory je oprávněn podat návrh na nový stavovský předpis komory nebo na změnu dosavadních stavovských předpisů.

(2) Člen komory podává návrh na nový stavovský předpis nebo na změnu dosavadního stavovského předpisu okresnímu sdružení, v němž je registrován. Představenstvo okresního sdružení návrh projedná a se svým písemným stanoviskem ho předloží kanceláři komory. Delegáti sjezdu a členové představenstva komory předkládají návrh na nový stavovský předpis nebo na změnu dosavadního stavovského předpisu přímo kanceláři komory, bez vyjádření představenstva okresního sdružení, v němž jsou registrováni.

(3) Kancelář komory předloží návrh na nový stavovský předpis nebo na změnu dosavadního stavovského předpisu právnímu oddělení komory. Právní oddělení se k návrhu písemně vyjádří a předloží jej prostřednictvím prezidenta komory představenstvu komory. Představenstvo komory návrh posoudí a je-li přijetí návrhu v jeho kompetenci, může jej přijmout. Není-li přijetí návrhu v kompetenci představenstva komory, nebo představenstvo komory návrh nepřijme, eventuálně usoudí, že je vhodné, aby návrh posoudil přímo sjezd delegátů, zaujme k němu představenstvo komory stanovisko. Návrh poté předloží společně se stanoviskem představenstva okresního sdružení (s výjimkou návrhů podávaných delegáty sjezdu a členy představenstva komory), stanoviskem právního oddělení komory a svým stanoviskem nejbližšímu sjezdu delegátů.

(4) Návrh na nový stavovský předpis nebo změnu dosavadního stavovského předpisu lze podat představenstvu komory nejpozději šest týdnů před konáním sjezdu delegátů. Představenstvo komory je povinno poté co návrh projedná, jej zveřejnit spolu se všemi stanovisky, popř. s pozměňovacími návrhy na internetových stránkách komory. Nejpozději týden před konáním sjezdu delegátů musí být návrh spolu se všemi stanovisky popř. pozměňovacími návrhy doručen delegátům sjezdu.

(5) S výjimkou případu uvedeného v odstavci 6 tohoto ustanovení, není předložení věcného návrhu na nový stavovský předpis nebo změnu dosavadního stavovského předpisu ke schválení sjezdu delegátů, bez dodržení postupu uvedeného v odstavci 1 - 4 tohoto ustanovení, přípustné. Tím není dotčeno právo delegátů sjezdu vyjadřovat se přímo na sjezdu k předloženým návrhům.

(6) V naléhavých případech a v případech hodných zvláštního zřetele může sjezd delegátů rozhodnout, že návrh, který nebyl projednán postupem uvedeným v odstavci 1 - 4 tohoto ustanovení, bude na sjezdu projednán. K platnosti tohoto rozhodnutí je třeba, aby se pro něj vyslovila nadpoloviční většina všech delegátů sjezdu. Je-li rozhodnuto o výjimce uvedené v předchozí větě, jednání sjezdu se přeruší na dobu nezbytně nutnou k získání stanoviska právního oddělení komory a představenstva komory. Po přednesení těchto stanovisek sjezd delegátů o návrhu hlasuje.

§ 14

(1) Představenstvo komory plní kromě úkolů vyplývajících ze zákona, zejména tyto úkoly:

a) přijímá stavovské předpisy a závazná stanoviska komory, jejichž přijetí není vyhrazeno sjezdu delegátů. Stavovský předpis komory přijatý představenstvem se stává účinným 7. dnem od data jeho zveřejnění (§ 22 odst. 3) není-li stanovena účinnost pozdější. Představenstvo komory je povinno předložit stavovské předpisy přijaté představenstvem k potvrzení sjezdu delegátů. Pokud sjezd delegátů nevysloví souhlas se stavovským předpisem komory, který byl přijat představenstvem, pozbývá tento předpis účinnosti okamžikem, kdy jej sjezd delegátů neschválil, pokud sjezd nerozhodne jinak,

b) jedná s orgány veřejné správy a samosprávy v České republice i v zahraničí, jakož i s vedením Všeobecné zdravotní pojišťovny ČR a vedením dalších zdravotních pojišťoven,

c) vydává osvědčení o splnění podmínek k výkonu soukromé a samostatné praxe, výkonu funkce odborného zástupce, vedoucího lékaře - primáře zdravotnického zařízení, školitele v lékařské praxi, školitele pro lékařský výkon a licenci akreditovaného školícího pracoviště pro lékařské výkony, případně další osvědčení podle Licenčního řádu komory,

d) vede seznam členů komory,

e) zajišťuje pravidelné informace o činnosti komory,

f) zřizuje kancelář komory.

(2) Představenstvo komory má zejména tato oprávnění:

a) vyžadovat od členů komory doklady spojené s výkonem povolání lékaře, které souvisí s kompetencemi komory,

b) jmenovat zástupce komory do zkušebních a specializačních komisí, do komisí pro výběrová řízení a konkursy při obsazování vedoucích míst ve zdravotnictví, na jednání o tvorbě obecně závazných právních předpisů týkajících se zdravotní péče a veřejného zdravotního pojištění a na jednání se zdravotními pojišťovnami o rozsahu a ceně jimi hrazené zdravotní péče,

c) vyjadřovat se k podmínkám a způsobu dalšího vzdělávání lékařů a organizovat celoživotní vzdělávání lékařů,

d) vysílat své členy na jednání orgánů komory i okresních sdružení a jejich pracovních skupin,

e) navazovat zahraniční styky,

f) přezkoumávat a rušit rozhodnutí představenstva okresních sdružení komory, jsou-li v rozporu s právními předpisy, stavovskými předpisy komory a odbornými závaznými stanovisky komory

(3) Členové představenstev okresních sdružení a představenstva komory jsou oprávněni v kancelářích komory a okresních sdružení, ve kterých vykonávají svou funkce, nahlížet do všech dokumentů týkajících se činnosti komory či okresního sdružení a činit si z nich opisy, kopie a výpisy, pokud se nejedná o dokumenty obsahující osobní údaje chráněné dle zvláštních právních předpisů. Dokumenty určené k nahlížení předloží členu představenstva pověřený pracovník příslušné kanceláře komory či okresního družení, a to na základě předchozí žádosti o nahlížení do dokumentů doručené této kanceláři.

§ 15

(1) Prezident komory je statutárním zástupcem komory. Má právo jednat a vystupovat jménem komory ve všech věcech a podepisovat se jménem komory. Prezident komory je oprávněn činit nezbytná rozhodnutí spadající do kompetence představenstva komory. Tato jsou účinná okamžikem rozhodnutí prezidenta. Prezident předloží toto rozhodnutí představenstvu na nejbližším zasedání.

(2) Prezident komory řídí v plném rozsahu činnost kanceláře komory.

(3) Prezident komory předkládá sjezdu delegátů zprávu o činnosti za uplynulé období.

(4) V případě nepřítomnosti prezidenta komory ho v rozsahu pověření zastupuje viceprezident. V případě nepřítomnosti prezidenta i viceprezidenta komory zastupuje prezidenta komory, v rozsahu jeho pověření, prezidentem pověřený člen představenstva komory. Pokud prezident komory z vážných důvodů nemůže vykonávat svou funkci, zastupuje ho viceprezident v plném rozsahu. Pokud prezident komory z vážných důvodů nemůže vykonávat svou funkci a nemůže být z vážných důvodů zastoupen viceprezidentem komory, přičemž žádného člena představenstva výkonem funkce nepověřil, pověří zastupováním prezidenta komory představenstvo komory některého ze svých členů.

§ 16

(1) Revizní komise komory má kromě práv a povinností vyplývajících ze zákona tato oprávnění:

a) účastnit se prostřednictvím svého předsedy či pověřeného člena jednání kteréhokoliv orgánu komory nebo okresního sdružení,

b) vyžadovat od členů a orgánů komory doklady spojené s jejich činností a činností komory, a v případě šetření stížnosti ve smyslu § 2 odst. 2 písm. e) zák. č. 220/1991 Sb. i doklady týkající se výkonu povolání lékaře.

(2) Členové revizní komise komory nemohou být členy jiného orgánu komory ani orgánu okresního sdružení (s výjimkou okresního shromáždění členů), mohou však být delegáty sjezdu.

(3) Předseda revizní komise komory zastupuje orgán navenek a jedná jeho jménem. Samostatně rozhoduje o běžných záležitostech v působnosti orgánu, pokud rozhodování o nich není vyhrazeno orgánu jako celku zákonem, stavovským předpisem nebo rozhodnutím orgánu samotného.

§ 17

(1) Čestná rada komory má kromě práv a povinností vyplývajících ze zákona toto oprávnění: Členové čestné rady komory tvoří s předsedy čestných rad okresních sdružení grémium, které volí Rytíře/Rytířku českého lékařského stavu (dle stavovského předpisu č. 14).

(2) Předseda čestné rady komory zastupuje orgán navenek a jedná jeho jménem. Samostatně rozhoduje o běžných záležitostech v působnosti orgánu, pokud rozhodování o nich není vyhrazeno orgánu jako celku zákonem, stavovským předpisem nebo rozhodnutím orgánu samotného.

§ 18

Stálým poradním orgánem představenstva a prezidenta komory je porada předsedů okresních sdružení. Poradu předsedů okresních sdružení svolává prezident komory zpravidla jedenkrát za tři měsíce, nejméně však dvakrát ročně. Předsedu okresního sdružení může na poradě zastoupit jeho místopředseda.

§ 19

(1) Vědecká rada komory je poradní pracovní komisí představenstva a prezidenta komory a dále plní úkoly vyplývající ze stavovských předpisů komory.

(2) Vědeckou radu tvoří prezident komory, výkonný sekretář a členové.

(3) Vědecká rada si ze svého středu volí předsedu.

(4) Výkonný sekretář řídí sekretariát vědecké rady.

(5) Členy vědecké rady a výkonného sekretáře jmenuje a odvolává prezident komory na návrh představenstva komory.

(6) Vědecká rada rozhoduje na základě návrhu prezidenta komory o vytvoření nebo zániku oborových a dalších komisí.

(7) Předseda vědecké rady na základě souhlasu vědecké rady jmenuje a odvolává předsedy a členy jednotlivých oborových komisí vědecké rady.

(8) Jednání vědecké rady svolává její předseda. Jednání komisí svolávají jejich předsedové. Předsedové komisí vědecké rady informují písemně o zasedáních a projednávaných tématech výkonného sekretáře vědecké rady komory.

(9) Předseda vědecké rady svolává poradu předsedů oborových komisí nejméně jedenkrát za půl roku. Na toto zasedání jsou zváni členové vědecké rady a členové představenstva komory.

§ 20

(1) Komora zřizuje etické komise okresních sdružení a etickou komisi komory.

(2) Etickou komisi komory volí a odvolává představenstvo komory na návrh prezidenta komory. Etickou komisi okresního sdružení komory volí a odvolává představenstvo okresního sdružení na návrh předsedy okresního sdružení. Komise mohou být trvalé na dobu volebního období představenstva, popřípadě příležitostné pro řešení jednotlivých úkolů. Členem etické komise komory může být i nečlen komory.

§ 20a

(1) Rada kraje (dále jen "rada") je poradním orgánem komory na úrovni kraje

(2) Náplň činnosti rady spočívá především v komunikaci s příslušnými orgány kraje při řešení problémů, které spadají do působnosti komory.

(3) Radu tvoří předsedové okresních sdružení, která se nacházejí na území příslušného kraje.

(4) V čele rady stojí předsedající. První předsedající je zvolen členy rady na ustavující schůzi rady. Ustavující schůze rady v jednotlivých krajích proběhla ve smyslu usnesení XII. sjezdu komory o "vytvoření poradního orgánu ČLK na úrovni kraje", tj. do 31. 1. 2001. Rada na svém zasedání zvolí pořadí, v jakém budou okresní sdružení prostřednictvím svých předsedů vykonávat funkci předsedajícího rady.

(5) Funkční období předsedajícího je 12 měsíců. Nejpozději do konce prvního měsíce po ukončení svého funkčního období předá předsedající svou funkci dalšímu členovi rady tak, aby se ve funkci postupně vystřídali všichni členové rady. Jednání rady s orgány veřejné správy se v zájmu zajištění kontinuity kromě předsedajícího účastní i předchozí předsedající rady a též budoucí předsedající rady.

(6) Předsedající svolává a řídí schůze rady. Základní náplň a termíny řádných schůzí rady pro příslušný rok rada určí na své první schůzi v příslušném roce. Rada se schází dle potřeby alespoň dvakrát ročně.

(7) O jednáních rady se pořizuje zápis, který je do 14 dnů od jeho pořízení postoupen kanceláři komory. Součástí zápisu je rovněž informace představenstvu komory o aktuálních problémech zdravotnictví kraje a o stanoviscích rady k těmto problémům.

(8) Dokumentace spojená s činností rady, je archivována u toho okresního sdružení, které se nachází v místě sídla krajského úřadu příslušného kraje. V případě středočeského kraje je dokumentace se souhlasem představenstva komory archivována v centrálním archivu komory v Praze v Lékařské ul. č. 2.

(9) Náklady spojené s činností rady hradí poměrně, dle počtu svých členů, všechna okresní sdružení, která se nacházejí na území příslušného kraje. Rozúčtování nákladů za daný rok provádí předseda okresního sdružení kraje s největším počtem členů.

§ 21

Orgány komory si mohou podle potřeby zřizovat další poradní orgány pro řešení úkolů vyplývajících z jejich činnosti. Ekonomické náklady související s jejich činností předem schvaluje představenstvo komory, na úrovni okresního sdružení, představenstvo okresního sdružení. Členové poradních orgánů, komisí a členové komory, kteří vykonávají na žádost komory činnost v jejím zájmu, přičemž nejsou členy orgánů komory, mají nárok na odměnu ve stejné výši jako členové orgánu komory. Tyto náklady nese orgán, který poradní orgán zřídil.

§ 22

(1) Komora je povinna informovat své členy zejména o vydaných stavovských předpisech, závazných stanoviscích a usneseních.

(2) Informační povinnost plní komora zejména vydáváním časopisu, rozesíláním materiálů v písemné nebo elektronické formě okresním sdružením (např. Věstník), publikováním informací na veřejně přístupných informačních zdrojích s dálkovým přístupem (např. Internet). Informace je zveřejněna, byla-li publikována alespoň jedním z uvedených způsobů; den zveřejnění musí být v dokumentu uveden.

(3) Nově přijaté stavovské předpisy a závazná stanoviska je komora povinna vhodným způsobem zveřejnit (odst. 2) do 10 dnů ode dne jejich přijetí. Stavovské předpisy a závazná stanoviska komory nabývají účinnosti 7. dnem po zveřejnění, není-li stanovena účinnost pozdější. Výjimečně lze stanovit dřívější účinnost, nejdříve však dnem zveřejnění.. Nedojde-li ke zveřejnění podle věty první, nabývají stavovské předpisy a závazná stanovisky komory účinnosti třicátým dnem po datu jejich přijetí, není-li v nich uvedeno datum účinnosti pozdější.

(4) Představenstvo okresního sdružení je povinno zabezpečit, aby všechny zveřejněné informace byly přístupné každému členu komory zapsanému v seznamu členů tohoto okresního sdružení.

§ 23

Zrušuje se organizační řád České lékařské komory, účinný ke dni 01. 01. 1999.

§ 24

Tento Stavovský předpis č. 1 - organizační řád České lékařské komory nabývá účinnosti dnem 1. 11. 2000.

Příloha  č. 1a
znakclk.gif (26876 bytes)

Příloha č. 1b
clk.gif (2484 bytes)

zpět do textu

Novelu stavovského předpisu je možno stáhnout zde ve formátu WORD 6,0/95 (rtf).


( NA DOMOVSKOU STRÁNKU OS ČLK )          ( NAHORU )

Aktuality - Kontakt na OS - Poradna - Zákony a předpisy - Zápisy ze schůzí - Zdravotní pojišťovny - Zprávy z ČLK
Stránky připravuje Okresní sdružení České lékařské komory v Děčíně ( info[zavináč]clk.cz )
Návštěvnost našich stránek je sledována serverem NAVRCHOLU.cz
(C) 2002-2005 Webmaster