Kontakty a další informace

PŘÍSPĚVKY NA ČINNOST ČLK


Stavovský předpis České lékařské komory č. 7
(od 1.1.2005)

[změny v tomto stavovském předpisu byly na XVI. sjezdu ČLK schváleny velmi problematickou formou,
nicméně uvádíme to znění, které obhajuje představenstvo ČLK]

 PŘÍSPĚVKY NA ČINNOST ČESKÉ LÉKAŘSKÉ KOMORY

 

§ 1

Obecná ustanovení

(1) Stavovský předpis České lékařské komory č. 7 - Příspěvky na činnost České lékařské komory vychází z ustanovení § 9 odst. 2 písm. c) a § 15 odst. 2 písm. d) zákona č. 220/91 Sb.

(2) Tento stavovský předpis vymezuje formy příspěvků na činnost (dále jen "příspěvky") České lékařské komory (dále jen "komory") a stanovuje způsob jejich vybírání a nakládání s nimi.

(3) Stanovenou výši registračního poplatku a příspěvků a jejich rozdělování, uvedené v tomto předpisu, je oprávněn schvalovat a měnit pouze sjezd delegátů komory.

§ 2

Obecná pravidla

(1) Základním zdrojem úhrady nákladů spojených s veškerou činností komory jsou finanční příspěvky jejích členů.

(2) S finančními příspěvky členů komory hospodaří představenstvo okresního (obvodního) sdružení lékařů (dále jen "okresní sdružení"), případně představenstvo komory, které provádí finanční rozpočet a uzávěrku. Okresní (obvodní) shromáždění lékařů případně sjezd delegátů komory (dále jen "sjezd") pak projednává a schvaluje představenstvem předloženou zprávu o hospodaření.

(3) Zůstatky finančních prostředků se koncem kalendářního roku převádějí do roku následujícího.

§ 3

Druhy příspěvků

Příspěvky na činnost komory tvoří

a) registrační poplatek,

b) členský příspěvek.

§ 4

Registrační poplatky

(1) Registrační poplatek je povinen zaplatit každý člen komory nejpozději do dvou měsíců od data zapsání do seznamu členů komory.

(2) Registrační poplatek odvádí člen komory okresnímu sdružení, do seznamu jehož členů byl zapsán.

(3) Výše registračního poplatku při první registraci činí 100 Kč.

(4) Při změně registrace do jiného okresního sdružení je člen povinen zaplatit poplatek ve výši 50 Kč. Tento poplatek se platí tomu okresního sdružení, kde se člen komory nově registruje.

§ 5

Příspěvky na činnost

(1) Členský příspěvek je roční a je stanoven ve výši

a) 2110 Kč pro lékaře provozujícího soukromou lékařskou praxi, bez ohledu na její rozsah, a pro lékaře ve vedoucí funkci (odstavec 3),

b) 1540 Kč pro lékaře – zaměstnance a pro ostatní lékaře.

c) 680 Kč pro lékaře – absolventa, tj. do konce 2. kalendářního roku 24 měsíců od zahájení postgraduální přípravy; v roce, v němž se stal členem komory, platí lékař - absolvent příspěvek ve výši 1 Kč, ze kterého se do centra odvádí 0 Kč.

d) 340 Kč pro lékaře – nepracující důchodce,

e) 0 Kč pro nedohledatelné lékaře (odstavec 4),

f) 0 Kč pro lékařky na mateřské dovolené a pro lékaře a lékařky na rodičovské dovolené.

g) 10 000 Kč pro lékaře, který před vstupem do komory vykonával na území ČR lékařské povolání v léčebné a preventivní péči [po dobu delší než 12 měsíců - usnesení 16. sjezdu ČLK] jako 1. příspěvek při vstupu do ČLK, dále dle písmen a) až e).

Příspěvek na činnost je splatný předem vždy k 1. březnu běžného roku.

Pro stanovení výše příspěvku je rozhodující stav ke dni splatnosti příspěvku.

(2) Výše členských příspěvků bude od roku 2002 každoročně navyšována o výši inflace, stanovené Českým statistickým úřadem pro rok, předcházející roku předešlému roku, za který se členské příspěvky platí (tj. v roce 2002 bude navýšeno o inflaci roku 2000 atd.). Inflační doložka podle tohoto odstavce se neuplatní při výběru členských příspěvků za rok 2004.

(3) Lékařem ve vedoucí funkci (odst. 1 písm. a) se rozumí lékař – zaměstnanec zdravotnického zařízení, vykonávající funkci

a) statutárního zástupce zdravotnického zařízení,

b) zástupce (náměstka) statutárního zástupce zdravotnického zařízení,

c) přednosty kliniky, primáře či vedoucího lékaře samostatného oddělení či kliniky zdravotnického zařízení.

(4) Člen komory, kterého okresní sdružení, kde je tento člen evidován, nemůže kontaktovat, protože se nezdržuje v místě bydliště nahlášeném komoře, nepracuje na pracovišti nahlášeném komoře a na tomto pracovišti neoznámil místo svého nového pracoviště nebo bydliště, je nedohledatelným členem. Nedohledatelný člen až do doby, kdy přestane být nedohledatelným členem, nemá nárok na využívání služeb komory a výhod vyplývajících z řádného členství.

(5) Nově přijatý člen komory je povinen zaplatit příspěvek na příslušný rok ve stanovené výši bez ohledu na to, ve kterém období byl zapsán do seznamu členů komory. Příspěvek zaplatí nejpozději do dvou měsíců od data zapsání.

(6) Příspěvek odvádí člen komory cestou okresního sdružení, v seznamu jehož členů je zapsán.

§ 6

Odvod příspěvků do centra

(1) Z členských příspěvků vybraných okresním sdružením je odváděna na účet komory tato část:

a) 950,- Kč, násobených indexem podle odstavce 2 a zaokrouhlených dolů na celé Kč, za lékaře provozujícího soukromou lékařskou praxi, bez ohledu na její rozsah, a pro lékaře ve vedoucí funkci,

b) 700,- Kč, násobených indexem podle odstavce 2 a zaokrouhlených dolů na celé Kč, za lékaře zaměstnance a za ostatní lékaře (§ 5 odst. 1 písm. a, b)

c) 280,- Kč za lékaře - absolventa (§ 5 odst. 1 písm. c), za lékaře - absolventa v roce nástupu do praxe však 0,- Kč,

d) 180,- Kč za lékaře - nepracujícího důchodce (§ 5 odst. 1 písm. d),

e) 0, - Kč za nedohledatelného člena (§ 5 odst. 1 písm. e) a lékaře či lékařky, kteří nepracují z důvodu mateřské či rodičovské dovolené (§ 5 odst. 1 písm. f),

f) 5000,- Kč za lékaře, který před vstupem do komory vykonával na území ČR lékařské povolání v léčebné a preventivní péči.

(2) Hodnota indexu činí 0,865 až 1,125 v závislosti na počtu členů okresního sdružení, registrovaných k dni 3. ledna roku, za který se příspěvky platí:

0,865

pro okresní sdružení pod 160 členů

0,005 navíc

za každých dalších započatých 20 členů okresního sdružení

1,125 maximálně

pro okresní sdružení nad 1200 členů

(3) Počet registrovaných členů pro potřebu stanovení indexu a výši odvodu za jednoho člena sdělí kancelář komory každému okresnímu sdružení nejpozději do 15. ledna běžného roku.

(4) Představenstvo okresního sdružení poukáže na účet komory část členských příspěvků, vypočtených výše uvedeným způsobem za členy registrované k 1. březnu běžného roku, formou hromadného jednorázového odvodu nejpozději do 1. dubna v každém kalendářním roce.

(5) Představenstvo okresního sdružení poukáže na účet komory část členských příspěvků, vypočtených výše uvedeným způsobem za členy registrované po 1. březnu běžného roku, formou pravidelných měsíčních odvodů nejpozději do 15. dne měsíce následujícího po měsíci, v němž se člen nově registroval..

§ 7

Nezaplacení stanovených příspěvků na činnost ve lhůtách uvedených v § 4 a 5 tohoto předpisu je porušením povinnosti člena komory a je důvodem k zahájení disciplinárního řízení.

§ 8

Vymahatelnost

Příspěvek na činnost nemůže být vymáhán po uplynutí 3 let od data jeho splatnosti. Běh této lhůty se přerušuje okanžikem, kdy komora učinila první krok k vymáhání dlužné částky.

§ 9

Úlevy

(1) Písemně zdůvodněnou žádost o úlevu z placení příspěvků na činnost podává člen komory představenstvu okresního sdružení, do seznamu jehož členů je zapsán, nejpozději 1 měsíc před datem splatnosti příspěvku.

(2) Představenstvo okresního sdružení může snížit, prominout nebo odložit splatnost příspěvku z důvodů:

a) základní vojenské služby, mateřské dovolené, dlouhodobé pracovní neschopnosti člena komory,

b) nepříznivé sociální situace člena komory, jehož čistý příjem dosáhl v předchozím kalendářním roce pouze životního minima podle obecně platných právních předpisů,

c) dalších, o kterých rozhodne představenstvo okresního sdružení.

(3) Písemné stanovisko k žádosti dle odstavce 1 tohoto paragrafu zašle představenstvo okresního sdružení žadateli nejpozději do 60 dnů od data doručení žádosti.

(4) Proti stanovisku představenstva okresního sdružení podle odstavce 3 nelze podat odvolání.

(5) V případech, kdy představenstvo okresního sdružení rozhodlo o prominutí příspěvků, neplatí se za dotyčného člena odvod do centra podle § 6.

Závěrečná ustanovení

§ 10

Zrušovací ustanovení

Zrušuje se stavovský předpis č. 7 - Příspěvky na činnost České lékařské komory ze dne 1. 1. 2004.

§ 11

Účinnost

Tento stavovský předpis Příspěvky na činnost České lékařské komory nabývá účinnosti dne 1. 1.2005.

 

( NA DOMOVSKOU STRÁNKU OS ČLK )          ( NAHORU )

Aktuality - Kontakt na OS - Poradna - Zákony a předpisy - Zápisy ze schůzí - Zdravotní pojišťovny - Zprávy z ČLK
Stránky připravuje Okresní sdružení České lékařské komory v Děčíně ( info[zavináč]clk.cz )
Návštěvnost našich stránek je sledována serverem NAVRCHOLU.cz
(C) 2002-2005 Webmaster