Kontakty a další informace

KANCELÁŘE ČLK


Stavovský předpis České lékařské komory č. 8

(ve znění novely XV. sjezdu ČLK ze dne 1. listopadu 2003)

 

KANCELÁŘE ČESKÉ LÉKAŘSKÉ KOMORY

Obecná ustanovení

§ 1

Tento předpis upravuje postup zřizování, úkoly a činnost kanceláří České lékařské komory (dále jen "komora").

§ 2

Zřizování kanceláří

(1) Představenstvo komory zřizuje centrální kanceláře komory (dále jen "kancelář").

(2) Představenstva okresních (obvodních) sdružení (dále jen okresní sdružení) zřizují v místech svého sídla kanceláře okresního sdružení.

(3) Představenstva okresních sdružení mohou dle úvahy a na základě vzájemné dohody zřizovat společnou kancelář pro více okresních sdružení.

§ 3

(1) Vnitřní organizaci kanceláře stanoví organizační řád kanceláře komory, přijatý představenstvem komory.

(2) Pracovní smlouvy a veškeré právní akty podle zákoníku práce činí prezident komory jako statutární zástupce, který může touto kompetencí pověřit formou písemného zmocnění kteréhokoliv funkcionáře komory. Na úrovni okresních sdružení je oprávněn uzavírat pracovní smlouvy a činit veškeré právní akty podle pracovně právních předpisů předseda okresního sdružení na základě písemného zmocnění presidentem komory. Předseda okresního sdružení je rovněž na základě tohoto písemného zmocnění oprávněn uzavírat smlouvy o poskytování služeb a dodávkách zboží potřebných pro provoz kanceláře a pro činnost okresního sdružení.

§ 4

Úkoly kanceláři

(1) Úkolem kanceláří je zajišťovat funkce, vyplývající ze zákona č. 220/1991 Sb., o České lékařské komoře, České stomatologické komoře a České lékárnické komoře a ze stavovských předpisů České lékařské komory.

(2) Úřední hodiny pro styk se členy a s veřejností jsou stanoveny v pracovní dny takto: pro všechny kanceláře okresních sdružení na středu od 14,00 do 17,00 hod. Pro velká okresní sdružení s více než 700 členy v pondělí a ve středu od 13,00 do 17,00. Představenstvo okresního sdružení může v odůvodněném případě rozhodovat o přesunu úředních hodin z pondělí na jiný pracovní den. Pro centrální kanceláře v pondělí a ve středu od 9,00 do 17, 00 hodin.

§ 5

Úřední listiny a formuláře

(1) Kanceláře používají pro styk s lékaři a s veřejností pouze formuláře a listiny vyjmenované v tomto předpisu:

a) úřední listina - příloha č. 1.
b) rozhodnutí představenstva komory a představenstva OS ČLK - příloha č. 2
c) rozhodnutí revizní komise - příloha č. 3
d) rozhodnutí čestné rady - příloha č. 4
e) souhlas s personálním, věcným a technickým vybavením - příloha č. 5
e) doklad o přijetí za člena komory - příloha č. 65
f) znak České lékařské komory - příloha č. 76

(2) Formuláře a úřední listiny musí být opatřeny znakem komory, jehož vzor je uveden v příloze č.8, používaný ve velikosti 3,5 x3,3 cm záhlavím s textem "Česká lékařská komora" o velikosti písma Times New Roman 16, názvem a adresou orgánu komory o velikosti písma 8. Formuláře a úřední listiny musí být opatřeny jménem, datem a podpisem oprávněné osoby.

§ 6

Zrušovací ustanovení

Zrušuje se stavovský předpis č. 8 - Kanceláře České lékařské komory ze dne 1. 1.1999.

§ 7

Účinnost

Tento Stavovský předpis č. 8 - Kanceláře České lékařské komory nabývá účinnosti dne 1.1.2000.

 

( NA DOMOVSKOU STRÁNKU OS ČLK )          ( NAHORU )

Aktuality - Kontakt na OS - Poradna - Zákony a předpisy - Zápisy ze schůzí - Zdravotní pojišťovny - Zprávy z ČLK
Stránky připravuje Okresní sdružení České lékařské komory v Děčíně ( info[zavináč]clk.cz )
Návštěvnost našich stránek je sledována serverem NAVRCHOLU.cz
(C) 2002-2005 Webmaster