Kontakty a další informace

LICENČNÍ ŘÁD ČLK


Stavovský předpis České lékařské komory č. 11

(ve znění novely schválené 16. sjezdem delegátů v roce 2004)
(novelizovaný 17. sjezdem delegátů v roce 2005)

Představenstvo České lékařské komory podle zákona č. 220/1991 Sb., o České lékařské komoře, České stomatologické komoře a České lékárnické komoře(dále jen "zákon č. 220/1991 Sb.") a v souladu se Stavovským předpisem České lékařské komory č. 1 - Organizačním řádem, vydává tento stavovský předpis

Podmínky k získání osvědčení (licence)
k výkonu soukromé lékařské praxe členů České lékařské komory
(dále jen komora),
k výkonu funkce odborného zástupce, lektora v lékařské praxi,
vedoucího lékaře a primáře v nestátním zdravotnickém zařízení.
(DÁLE JEN LICENČNÍ ŘÁD)

§ 1

Tento licenční řád stanoví podmínky k získání osvědčení k výkonu soukromé lékařské praxe, k výkonu funkce odborného zástupce, vedoucího lékaře a primáře v nestátním zdravotnickém zařízení. Dále stanoví podmínky k získání osvědčení k výkonu funkce lektora v lékařské praxi. Tento předpis je současně závazným stanoviskem platným pro všechny členy České lékařské komory (dále jen "komora"), včetně členů, kteří jsou v zaměstnaneckém poměru, k podmínkám, které musí lékař splňovat, aby mohl vykonávat funkci vedoucího lékaře a primáře v nestátním zdravotnickém zařízení bez rozdílu formy jeho vlastnictví nebo funkci odborného zástupce či lektora v lékařské praxi.

§ 2

Lékař je oprávněn k výkonu funkce vedoucího lékaře, primáře, odborného zástupce a lektora lékařské praxe, je-li způsobilý k výkonu povolání lékaře podle obecně závazných právních předpisů 1) a splňuje-li podmínky tohoto licenčního řádu. Vykonávat činnosti uvedené ve větě první může lékař jen pod podmínkou držení osvědčení (dále jen licence) vydané představenstvem České lékařské komory.

§ 3

Licence k výkonu soukromé lékařské praxe, k výkonu funkce vedoucího lékaře a primáře a k výkonu funkce lektora v lékařské praxi je vydávána pro obor, zařazený podle obecně závazného právního předpisu jako obor specializačního vzdělávání lékařů dle zvláštního právního předpisu 1). Licence k výkonu funkce odborného zástupce není vázána na obor. O vydání licence žádá lékař prostřednictvím kanceláře nebo pověřeného člena představenstva okresního (obvodního) sdružení komory (dále jen "okresní sdružení"), v jehož seznamu je zapsán. K žádosti o vydání licence připojí:

 1.  vyplněný formulář (žádost o vydání licence komory),
 2. doklady o dosaženém odborném vzdělání,
 3. potvrzení o délce praxe, kterým se rozumí zápis v atestačním indexu nebo písemné potvrzení zaměstnavatele. Ve výjimečných případech lze tyto doklady nahradit čestným prohlášením žadatele.
 4. pro licenci dle § 7 odst. 2 tohoto předpisu též doklady o účasti v systému celoživotního vzdělávání lékařů, které lze ve výjimečných případech nahradit čestným prohlášením žadatele,
 5. potvrzení kanceláře okresního sdružení komory, kde je registrován, o úhradě členských příspěvků. Při nesplnění této podmínky je vyžadován doklad o zaplacení nákladů licenčního řízení, jejichž výši stanoví představenstvo komory.

§ 4

(1) Žádost doloženou předepsanými doklady postoupí pověřený člen představenstva okresního sdružení nebo pověřený zaměstnanec kanceláře okresního sdružení kanceláři komory do 15 dnů od jejího doručení. Kancelář okresního sdružení vede seznam žádostí o udělení licence.

(2) Žádosti o výjimku dle § 7 odst. 7 tohoto předpisu a žádosti sporné projedná představenstvo okresního sdružení a se svým vyjádřením postoupí do 40 dnů od doručení žádosti představenstvu komory.

(3) Pověřený člen představenstva komory posoudí žádosti o udělení licence do 15 dnů od doručení žádosti za předpokladu, že žádost splňuje všechny podmínky k udělení licence a představenstvo okresního sdružení komory nemá proti udělení licence námitek.

(4) Žádosti o výjimky dle § 7 odst. 7 tohoto předpisu a žádosti sporné projedná představenstvo komory do 60 dnů od doručení žádosti.

(5) Za žádosti sporné se pro účel tohoto ustanovení považují žádosti, které pověřený člen představenstva okresního sdružení nebo představenstva komory za sporné označil, protože není zcela zřejmé, zda jsou, či nejsou splněny stanovené podmínky nebo zda není důvod k postupu dle § 4 odst. 6 tohoto předpisu.

(6) Představenstvo komory nemusí, i při splnění stanovených podmínek vydat žadateli licenci, pokud lékař prokazatelně nevykonává své povolání odborně v souladu s jeho etikou a způsobem stanoveným obecně závaznými právními předpisy nebo pokud lékařův zdravotní stav nezaručuje podle odborného posouzení způsobilost k výkonu soukromé lékařské praxe. V odůvodněných případech je lékař povinen předložit na žádost představenstva komory lékařské potvrzení o způsobilosti k výkonu lékařské praxe.

(7) Nevyhoví-li komora žádosti o vydání licence, musí o tom vydat řádné rozhodnutí obsahující výrok o zamítnutí žádosti o vydání licence, odůvodnění tohoto výroku, poučení o opravném prostředku, datum, razítko a podpis prezidenta komory nebo jím pověřeného člena představenstva. Rozhodnutí musí být žadateli doručeno doporučeně. Současně kancelář komory založí spis obsahující písemné vyhotovení rozhodnutí a podklady pro toto rozhodnutí.

(8) Lékař je oprávněn vykonávat funkci odborného zástupce, vedoucího lékaře a primáře v nestátním zdravotnickém zařízení až po obdržení licence.

(9) Lékař smí vykonávat vedoucího lékaře a primáře v nestátním zdravotnickém zařízení jen v oboru, pro který mu byla vydána licence. Licence může být vydána i pro více oborů, splňuje-li lékař stanovené kvalifikační předpoklady a požádá-li o to.

§ 5

(1) Licenci lékař pozbývá zánikem její platnosti nebo jejím odnětím.

(2) Platnost licence zaniká:

 1. písemným oznámením lékaře o vystoupení z komory,
 2. na základě pravomocného rozhodnutí o vyloučení z komory,
 3. lékaři, kterému byla omezena způsobilost k právním úkonům, nebo který byl této způsobilosti zbaven, a to dnem, kdy rozhodnutí v této věci nabylo právní moci,
 4. při přerušení činnosti, pro kterou byla licence vydána,na dobu delší než 5 let v průběhu předcházejících 6 let. V pochybnostech rozhodne představenstvo komory. Pokud lékař bezodkladně po skončení přerušení výkonu činnosti, pro kterou mu byla licence vydána, absolvuje doškolení v rozsahu nejméně 60 pracovních dní na pracovišti pod vedením lékaře oprávněného k výkonu samostatné lékařské praxe v příslušném oboru, který lékaři vydá o průběhu doškolení písemné potvrzení, platnost licence se automaticky obnovuje.
 5. rozhodnutím představenstva komory v případě, kdy se prokázalo, že licence byla vydána na základě nepravdivých údajů,
 6. smrtí lékaře,
 7. uplynutím doby, na kterou byla licence vydána.

(3) Představenstvo komory může odejmout licenci k výkonu soukromé lékařské praxe:

 1. je-li prokázáno, že lékař hrubě porušil povinnost vykonávat své povolání odborně a tím ohrozil život nebo zdraví pacienta, přičemž s ohledem na závažnost porušení je dostatečně odůvodněna obava, že při dalším výkonu soukromé lékařské praxe by mohl ohrozit životy nebo zdraví občanů,
 2. je-li prokázáno, že lékař se opakovaně užitím návykových látek v době výkonu léčebně preventivní činnosti nebo v takové době, kdy by účinky těchto látek mohly léčebně preventivní činnost negativně ovlivnit, přivedl do stavu vylučujícího způsobilost k řádnému výkonu lékařské praxe a s ohledem na závažnost tohoto jednání je odůvodněn závěr, že při dalším výkonu soukromé lékařské praxe by mohl ohrozit životy nebo zdraví občanů,
 3. je-li prokázáno, že lékař zavrženíhodným způsobem zneužívá svého postavení, zejména neodůvodněným předepisováním nebo poskytováním návykových či anabolických látek, a je dostatečně odůvodněn závěr, že při dalším výkonu soukromé lékařské praxe by mohl tímto jednáním ohrozit životy nebo zdraví občanů,
 4. bylo-li proti lékaři zahájeno trestní řízení pro úmyslný trestný čin v souvislosti s výkonem lékařského povolání nebo pro trestný čin spáchaný z nedbalosti v souvislosti s výkonem lékařského povolání, je-li v této souvislosti odůvodněna obava, že by při výkonu soukromé lékařské praxe mohl ohrozit životy nebo zdraví občanů, a to do doby právní moci rozhodnutí v této věci,
 5. bylo-li proti lékaři zahájeno řízení o zbavení způsobilosti k právním úkonům nebo o omezení této způsobilosti, je-li v této souvislosti odůvodněna obava, že by při výkonu soukromé lékařské praxe mohl ohrozit životy nebo zdraví občanů, a to do doby právní moci rozhodnutí v této věci,
 6. bylo-li proti lékaři zahájeno disciplinární řízení pro závažné porušení povinností stanovených § 9 odst. 2 písm. a) zák. č. 220/1991 Sb., je-li v této souvislosti odůvodněna obava, že by při výkonu soukromé lékařské praxe mohl ohrozit životy nebo zdraví občanů, a to do doby právní moci rozhodnutí v této věci,
 7. jestliže zdravotní stav lékaře na základě odborného posouzení dlouhodobě nezaručuje způsobilost k výkonu soukromé lékařské praxe, nebo pokud se lékař na výzvu představenstva okresního sdružení odmítá takovému posouzení podrobit,
 8. jestliže rozhodne na návrh čestné rady okresního sdružení nebo čestné rady komory o povinnosti lékaře, proti kterému bylo vedeno disciplinární řízení, absolvovat potřebné doškolení, popř. přezkoušení před oborovou komisí vědecké rady komory, a lékař odmítne doškolení nebo přezkoušení absolvovat nebo oborová komise vědecké rady komory vyhodnotí jeho znalosti jako nedostatečné pro výkon soukromé lékařské praxe. Představenstvo komory rozhodne o navrácení licence, jakmile lékař úspěšně absolvuje opravnou zkoušku před oborovou komisí vědecké rady komory. Náklady přezkoušení a doškolení hradí příslušný lékař.

(4) Pokud to povaha případu umožňuje, rozhodne představenstvo komory současně i o době, na kterou je licence odebrána, popřípadě stanoví podmínky nezbytné k možnému navrácení licence. Představenstvo komory může současně v odůvodněných případech rozhodnout , že se vylučuje odkladný účinek opravného prostředku .

(5) O odnětí licence vydá komora písemné rozhodnutí do 30 dnů od rozhodnutí představenstva ČLK, obsahující výrok o odnětí licence, jeho odůvodnění, poučení o opravném prostředku, datum vydání rozhodnutí a podpis prezidenta komory nebo jím pověřeného člena představenstva. Rozhodnutí se doručuje lékaři do vlastních rukou. Současně kancelář komory založí spis obsahující písemné vyhotovení rozhodnutí a podklady pro toto rozhodnutí.

(6) V případě pozbytí licence zánikem její platnosti nebo jejím odnětím je lékař povinen neprodleně vrátit licenci kanceláři komory.

(7) Pozbytí licence oznámí představenstvo komory příslušnému představenstvu okresního sdružení, které tuto skutečnost zapíše do seznamu členů a oznámí ji orgánu příslušnému k registraci nestátního zdravotnického zařízení a příslušným zdravotním pojišťovnám jako smluvním partnerům zdravotnického zařízení a zaměstnavateli.

§ 6

(1) Pominou-li důvody pozbytí licence jejím odnětím, může lékař požádat o navrácení licence. Představenstvo komory může v případě, kdy lékař pozbyl licenci z odborných důvodů, popř. z důvodů uvedených v § 5 odst. 2 písm. d) tohoto předpisu navrácení licence podmínit přezkoušením jeho znalostí oborovou komisí vědecké rady komory.

(2) Je-li rozhodnuto, že komora žádosti lékaře o navrácení licence nevyhoví, vydá o této skutečnosti písemné rozhodnutí obsahující výrok o nevyhovění žádosti, odůvodnění, poučení o opravném prostředku, datum a podpis prezidenta komory nebo jím pověřeného člena představenstva. Rozhodnutí se doručí lékaři do vlastních rukou.

§ 7

(1) Pro vydání licence k výkonu soukromé lékařské praxe, pro výkon funkce odborného zástupce a pro poskytování poradenských služeb musí lékař splňovat tyto podmínky :

 1. atestace v oboru, u nástavbových oborů nástavbová atestace,
 2. praxe v oboru v délce odpovídající době specializačního vzdělávání v oboru dle zvláštního právního předpisu 1). Tato praxe v oboru musí být absolvována v posledních devíti letech v rozsahu odpovídajícím nejméně 0,5 běžného pracovního úvazku.

(2) Pro získání licence  pro výkon funkce vedoucího lékaře a primáře v nestátním zdravotnickém zařízení musí lékař splňovat tyto podmínky:

 1. požadavky stanovené tímto předpisem pro výkon samostatné praxe a 
 2. v základním specializačním oboru atestaci vyššího stupně a 10 let praxe nebo
 3. v nástavbovém oboru nástavbovou atestaci a 10 let praxe,
 4. splňovat podmínky účasti v celoživotním vzdělávání lékařů v plném rozsahu minimálně v posledních pěti letech. Do 01.01.2006 se za dostačující považuje alikvotní část požadovaná pro vystavení Diplomu celoživotního vzdělávání odpovídající době podání žádosti.
 1. získání specializace 2. stupně v oborech uvedených v příloze č. 1 k Vyhlášce č. 77/1981 Sb. nebo nástavbové atestace uvedené v příloze č. 2 nebo č. 3 k Vyhlášce č. 77/1981 Sb. nebo specializační vzdělávání ukončené atestační zkouškou dle § 21 zákona č. 95/2004 Sb.;
 2. 10 let praxe v oboru. U nástavbových oborů se započítává i praxe v základním oboru.

(3) Licence pro výkon funkce vedoucího lékaře a primáře současně opravňuje k výkonu funkce odborného zástupce, lektora lékařské praxe a k výkonu soukromé lékařské praxe. Tato licence je vydávána na dobu 10-ti let od data rozhodnutí představenstva o udělení licence. Dříve vydané licence mají platnost 10 let od data nabytí účinnosti tohoto předpisu.

(4) Pro vydání licence k výkonu funkce lektor v lékařské praxi musí lékař splňovat podmínky pro samostatný výkon povolání lékaře stanovené zvláštním právním předpisem1).

Lektor v lékařské praxi je oprávněn odborně vést a školit lékaře, který nemá základní atestaci v oboru nebo dostatečnou praxi k udělení licence pro soukromou lékařskou praxi. Tato licence je vydávána na dobu 10-ti let od data rozhodnutí představenstva o udělení licence.

(5) Praxí se pro účely tohoto ustanovení rozumí celková délka praxe v daném oboru po ukončení lékařské fakulty. U nástavbových oborů se započítává celá délka praxe v základním oboru s odečtením povinné předatestační přípravy v základním oboru. Praxi lze uznat pouze tehdy, pokud byla absolvována na území České republiky či jiného státu Dohody o Evropském hospodářském prostoru a v době, kdy byl lékař členem komory, popř. jiné obdobné profesní organizace se stanoveným povinným členstvím či povinnou registrací, působící v některém členském státě Evropského hospodářského prostoru.

(6) Ve sporných případech zápočtu délky praxe rozhodne představenstvo komory na základě žádosti.

(7) Představenstvo komory je oprávněno v mimořádných odůvodněných případech po vyjádření představenstva okresního sdružení udělit výjimku z licenčního řádu, a to jak výjimku z požadované atestace, tak výjimku z požadované délky praxe. Výjimka se uděluje na podkladě přezkoušení před oborovou komisí vědecké rady komory. V případech hodných zvláštního zřetele lze od přezkoušení před oborovou komisí vědecké rady komory upustit. Rozhodnutí o výjimce bez přezkoušení před oborovou komisí vědecké rady komory musí představenstvo komory vydat písemně a řádně jej odůvodnit. Rozhodnutí o výjimkách včetně zdůvodnění představenstvo zveřejňuje.

§ 7a

(1) Představenstvo komory může udělit licenci pro výkon soukromé lékařské praxe na dobu určitou, jestliže lékař

 1. má příslušnou atestaci, ale nesplňuje podmínku délky praxe dle ustanovení § 7 odst. 1 a doloží komoře smlouvu, na základě které je nad ním vykonáván lektorský dohled, nebo
 2. žádá o licenci pro výkon soukromé lékařské praxe v oboru a splňuje přitom pouze podmínky pro udělení licence v jiném oboru.

Představenstvo komory při vydání licence dle tohoto odstavce určí dobu, na kterou je licence vydána, a to tak, aby lékař v jejím průběhu měl možnost si svoji kvalifikaci (praxi) doplnit. Jestliže lékař v průběhu doby, na kterou je licence vydána, prokáže, že splnil podmínky stanovené pro řádné vydání licence (§ 7 odst.1), bude na podkladě jeho žádosti licence vyměněna za licenci k výkonu soukromé lékařské praxe na dobu neurčitou.

(2) Při posuzování žádosti o udělení licence podle odst. 1 písm. b) představenstvo komory zváží zejména příbuznost oboru, v němž lékař splňuje podmínky k udělení licence, s oborem, na který žádá licenci vydat, a potřebnost příslušného oboru v místě, kde hodlá lékař působit. Představenstvo komory může též žadatele vyzvat, aby doložil zájem zdravotní pojišťovny o uzavření smlouvy, respektive potvrzení o nenaplnění sítě smluvních zdravotnických zařízení v příslušném oboru v místě, kde hodlá působit. Udělení licence podle odst. 1 písm. b) je podmíněno absolvováním rekvalifikace. Podle příbuznosti oborů, celkové délky praxe a podle pracoviště, kde byla praxe získána, představenstvo komory rozhodne o délce a náplni rekvalifikace na obor, pro který se licence na dobu určitou vydává. Jestliže lékař neplní podmínky rekvalifikace, může představenstvo komory licenci udělenou podle odst. 1 písm. b) odejmout ještě před uplynutím doby, na kterou byla licence vydána.

§ 8

Dosud vydaná osvědčení České lékařské komory pro výkon soukromé lékařské praxe, funkce odborného zástupce, vedoucího lékaře a primáře nestátního zdravotnického zařízení jsou nadále platná v rozsahu, v jakém byla vydána , nestanoví -li tento předpis jinak . Osvědčení odborného garanta zaniká bez náhrady k 01.01. 2001 a bude vyměněno za licenci lektor v lékařské praxi.

§ 9

Zrušuje se stavovský předpis č.11- Licenční řád České lékařské komory ze dne 1. 11.1999.

§ 10

1. Tento stavovský předpis č. 11 - Licenční řád České lékařské komory byl přijat dne 08. 04. 2000 a nabývá účinnosti dnem 10. 04. 2000.

2. Ustanovení § 1 odst. 1; ust. § 3 písm. d); ust. § 5 odst. 2 písm. d); ust. § 5 odst. 4; ust. § 7 a ust. § 7a tohoto stavovského předpisu byla schválena 13. sjezdem delegátů České lékařské komory a nabývají účinnosti dnem 20. 11. 2001.

3. Tento stavovský předpis č. 11 - Licenční řád České lékařské komory byl novelizován XVI. Sjezdem delegátů ČLK.

----------------------------------------------------------

1) Zákon č. 95/2004 Sb., o podmínkách získávání a uznávání odborné způsobilosti a specializované způsobilosti k výkonu zdravotnického povolání lékaře, zubního lékaře a farmaceuta.  [ zpět do textu ]

 

( NA DOMOVSKOU STRÁNKU OS ČLK )          ( NAHORU )

Aktuality - Kontakt na OS - Poradna - Zákony a předpisy - Zápisy ze schůzí - Zdravotní pojišťovny - Zprávy z ČLK
Stránky připravuje Okresní sdružení České lékařské komory v Děčíně ( info[zavináč]clk.cz )
Návštěvnost našich stránek je sledována serverem NAVRCHOLU.cz
(C) 2002-2005 Webmaster