Kontakty a další informace

CELOŽIVOTNÍ VZDĚLÁVÁNÍ LÉKAŘŮ


Stavovský předpis České lékařské komory č. 16

SYSTÉM CELOŽIVOTNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ

(novelizován 15. sjezdem delegátů v roce 2003)
(novelizován 17. sjezdem ČLK v říjnu 2005)
(novelizován představenstvem ČLK v červenci 2006)

§ 1

Systém celoživotního vzdělávání lékařů slouží k prohlubování odborné způsobilosti lékaře pro výkon povolání v léčebné a preventivní péče. Každý lékař – člen České lékařské komory (dále jen “komora”) má povinnost účastnit se systému celoživotního vzdělávání lékařů. Tento předpis je současně závazným stanoviskem pro všechny členy komory. Naplnění tohoto stavovského předpisu splňuje kritéria kontinuálního vzdělávání lékařů - zaměstnanců dle zákoníku práce.

§ 2

K účasti lékaře v systému celoživotního vzdělávání lékařů bude komora přihlížet při zaujímání stanovisek k uchazečům ve všech výběrových řízeních. Účast v celoživotním vzdělávání lékařů je podmínkou pro vydání licence vedoucího lékaře a primáře ve zdravotnickém zařízení, pro vydání licence lektor lékařské praxe a školitele pro lékařský výkon.

§ 3

Formy celoživotního vzdělávání lékařů podle tohoto stavovského předpisu jsou:

a) vzdělávací akce pořádané komorou; k realizaci těchto vzdělávacích akcí je ČLK oprávněna využít součinnosti třetích osob a organizacemi akreditovanými komorou ke školení v systému celoživotního vzdělávání lékařů,

b) klinické stáže a klinické dny,

c) publikační a přednášková činnost, d) studium odborné literatury.

§ 4

(1) O akreditaci ke školení v systému celoživotního vzdělávání lékařů rozhodne představenstvo komory na základě žádosti podané příslušnou organizací, která se o udělení akreditace uchází.

(2) Podmínky akreditace budou specifikovány závazným stanoviskem komory.

(3) Žádost o akreditaci musí obsahovat:

a) název organizace a její statut (pokud nevyplývá z názvu),

b) obor a charakteristiku školících akcí,

c) jméno, příjmení, tituly a funkce odborného garanta programu, který ručí za náležitou odbornou úroveň školících akcí, a to pro každý obor zvlášť. Garantem programu musí být lékař s licencí, lektor lékařské praxe nebo školitel pro lékařský výkon nebo habilitovaný lékař nebo lékař vyučující na lékařské fakultě nebo IPVZ.

d) vyjádření vědecké rady komory, které bude vydáno na základě žádosti příslušné organizace,

e) doklad o zaplacení nákladů spojených s akreditačním řízením.

(4) Představenstvo komory rozhodne o žádosti do dvou měsíců od jejího obdržení. Akreditaci udělí, pokud žádost obsahuje všechny náležitosti podle odst. 2 a vědecká rada komory udělení akreditace doporučí. Představenstvo o svém rozhodnutí žadatele písemně vyrozumí. Akreditace se uděluje na dobu pěti let. Seznam udělených akreditací představenstvo pravidelně zveřejňuje.

(5) Představenstvo komory může rozhodnout o odnětí akreditace, pokud zjistí nedostatky v odborné úrovni nebo v organizační připravenosti školících akcí. O odnětí akreditace vyrozumí představenstvo příslušnou organizaci a informaci zveřejní. O novou akreditaci organizace může požádat až po lhůtě, stanovené představenstvem komory, a až když pominou důvody,, které vedly k odnětí akreditace.

(6) Česká lékařská komora ve spolupráci s odbornými společnostmi zaručí dostatečný počet školících akci pro všechny odbornosti.

§ 5

(1) Organizace, která je držitelem akreditace komory ke školení v systému celoživotního vzdělávání lékařů, je oprávněna v rámci tohoto systému pořádat vzdělávací akce.

(2) Účast lékaře na vzdělávací akci pořadatel lékaři potvrdí Certifikátem nebo písemným dokladem o počtu získaných kreditů nebo potvrzením v indexu vzdělávání. Potvrzení musí obsahovat:

a) titul, jméno, příjmení,

b) název a rozsah akce (zda je certifikovaná nebo hodnocená kredity – uvede se počet kreditů),

c) název pořadatele, titul, jméno a příjmení odborných garantů programu.

(3) Za certifikovanou akci se pro účel tohoto předpisu považuje minimálně jednodenní vzdělávací akce pořádaná komorou nebo akreditovanou organizací v rozsahu osmi a více vyučovacích hodin. Program těchto akcí musí být jasně postgraduálně vzdělávací, tj. zaměřen na obnovení a prohloubení znalostí v příslušném oboru. Kongresy a symposia s převažující vědecko-výzkumnou tématikou nejsou certifikovanými akcemi, ale lze je ohodnotit kredity podle délky akce (1 přednášková hodina odpovídá 1 kreditu). Za absolvování certifikované akce je lékaři vystaven jeden Certifikát.

(4) Za absolvování jednorázového semináře pořádaného komorou a kreditovanou organizací v rozsahu dvou až sedmi hodin získává lékař dva až sedm kreditů dle délky akce (1 hodina odpovídá 1 kreditu).

§ 6

(1) Představenstvo komory zřizuje Centrální registr akcí celoživotního vzdělávání lékařů (dále jen “registr”). Registr je veden kanceláří komory.

(2) Na základě písemného oznámení organizátorů jsou do registru zapsány všechny certifikované akce a všechny semináře, přednáškové dny, sympozia a kongresy, které pořádá komora a akreditované organizace a jsou hodnoceny kredity.

(3) Do centrálního registru akcí garantovaných ČLK jsou zapsány pouze akce, oznámené registru nejméně 15 30 dnů před jejím pořádáním.

(4) Akci je přiděleno evidenční číslo.

(5) O nezařazení do registru je oprávněno rozhodnout představenstvo komory nebo jím pověřený člen pokud:

a) akce není pořádána komorou je pořádána neakreditovanou organizací,

b) není zaručena dostatečná odborná úroveň akce (např. akce propagující jednotlivé léky nebo přístroje v rozsahu větším než 1/8 délky akce u akcí certifikovaných a větším než 1/2  u akcí hodnocených kredity, nebo akce nedostatečně personálně zajištěné),

c) u akce není patrný program a jeho personální zajištění.

O nezařazení do registru bude pořadatel písemně vyrozuměn do 10 dnů od rozhodnutí představenstva komory a musí tuto informaci sdělit účastníkům akce.

(6) Zahraniční akce jsou do registru zaevidovány na podkladě jednotlivých písemných žádostí podaných členy komory, odbornými společnostmi, pořadateli, či jinými subjekty. Zahraniční akce lze do registru akcí zaevidovat pouze tehdy, jedná-li se o akce akreditované Unií evropských medicínských specialistů (UEMS). Skutečnost, že zahraniční akce byla takto akreditována, ověří pověřený pracovník oddělení vzdělávání komory. Žádost o zařazení akce musí obsahovat název akce, pořadatele, místo konání, délku trvání, odborný program, stanovisko odborné komise komory a vědecké rady komory, která stanoví, zda jde o akci certifikovanou nebo o akci ohodnocenou kredity. Při zápisu do registru se dále postupuje jako u tuzemských akcí. Vzdělávací akci pořádanou na území České republiky osobou, která nezískala akreditaci dle tohoto stavovského předpisu, lze do registru zaevidovat pouze tehdy, pokud tato akce byla akreditována Unií evropských medicínských specialistů. Skutečnost, že zahraniční akce byla takto akreditována, ověří pověřený pracovník oddělení vzdělávání komory.

(7) Představenstvo komory zveřejňuje registr akcí.

§ 7

(1) Stáží se rozumí praxe lékaře na klinickém pracovišti, na specializovaném pracovišti nebo specializované ambulanci pod odborným vedením lékaře s licencí lektor lékařské praxe. Za každý den individuální stáže získává lékař čtyři kredity, o kterých mu vydá lektor potvrzení. Za 5 a více dnů nepřetržité stáže je vydán Certifikát. Certifikát vydá kancelář okresního (obvodního) sdružení komory (dále jen “okresní sdružení), kde je lékař registrován, na podkladě písemného potvrzení o absolvování stáže. Potvrzení vydá vedoucí lékař – primář nebo příslušný lektor.

(2) Stáž lékaře na zahraničních pracovištích posoudí podle stejných zásad představenstvo okresního sdružení, v němž je žadatel evidován, na základě individuální žádosti lékaře a vydá žadateli potvrzení o počtu udělených kreditů za takovou stáž nebo mu vystaví Certifikát v  rozsahu stanoveném § 7 odst. 1.

§ 8

Klinickým dnem se rozumí účast lékaře při výkonu léčebně preventivní péče v individuálně vybraném zdravotnickém zařízení, které si sám lékař určí, zpravidla ve zdravotnickém zařízení, které pro příslušného lékaře slouží jako zařízení spádové a konziliární v jeho oboru. Za klinický den se považuje nejméně čtyřhodinový edukační pobyt lékaře na příslušném pracovišti, při němž se účastní léčebné a preventivní péče. Za jeden klinický den náleží lékaři 4 kredity. Účast potvrdí vedoucí lékař příslušného zdravotnického zařízení nebo lékař s licencí lektor nebo školitel.

§ 9

Za publikační a přednáškovou činnost se udělují v rámci systému celoživotního vzdělávání lékařů kredity takto:

a) aktivní účast přednášková a formou posterů je hodnocena ve výši jednoho Certifikátu za každou novou přednášku a poster pro prvního autora, 10 kreditů pro druhé dva autory a 3 kredity pro další autory (přednášky a postery prezentované opakovaně se započítávají pouze 1x). Certifikát a potvrzení o kreditech vydá na podkladě žádosti a dokladu o prezentaci kancelář okresního sdružení, kde je lékař registrován, na základě předloženého dokladu.

b) publikační činnost: 2 Certifikáty pro prvního autora, 30 14 kreditů pro druhé dva autory, 5 kreditů pro další autory za článek publikovaný v tuzemských odborných periodikách. 4 Certifikáty a 40 20 kreditů za článek publikovaný v zahraničních odborných impactovaných periodikách pro prvního autora, Certifikát pro druhého autora a 20 10 kreditů pro všechny ostatní autory. Certifikát a potvrzení o získaných kreditech vydá kancelář okresního sdružení, kde je lékař registrován, na základě předložení příslušného odborného časopisu.

c) 5 certifikáty a 60 40 kreditů za vydanou tuzemskou odbornou knižní publikaci (monografii), 8 Certifikátů a 80 kreditů za vydanou zahraniční monografii, a to v obou případech pro všechny autory. Certifikát a potvrzení o kreditech vydá kancelář okresního sdružení, kde je lékař registrován, na základě předložené publikace.

§ 10

Studiem odborné literatury se rozumí studium odborných knih a časopisů tuzemských i zahraničních. Prokazuje se čestným prohlášením lékaře o pravidelném studiu odborných časopisů a knih s uvedením názvů časopisů a titulů knih. Za každý titul knihy a roční studium každého odborného časopisu náleží 10 4 kreditů. Za správné vyplnění jednoho testu, publikovaných v odborné literatuře a časopisech, náleží kredity, jejichž výši stanoví představenstvo na základě žádosti vydavatele s přihlédnutím k názoru vědecké rady. Za písemnou recenzi článku nebo publikace, podepsanou lékařem s licencí lékař školitel nebo primářem v daném oboru náleží 10 8 kreditů. Potvrzení o získaných kreditech vydá kancelář okresního sdružení, kde je lékař evidován.

§ 11

(1) Lékař, který žádá o vydání dokladu o účasti v systému celoživotního vzdělávání - Diplomu celoživotního vzdělávání lékařů (dále jen “Diplom”), podává žádost okresnímu sdružení, ve kterém je evidován. Žádost obsahuje titul, jméno, příjmení a funkci lékaře a doklady o absolvování akcí zařazených do systému celoživotního vzdělávání lékařů (zápisy do indexu, Certifikáty, potvrzení o získaných kreditech, čestné prohlášení, publikace atd.). Doklady o absolvování vzdělávacích akcí dle § 3 písmeno a) tohoto stavovského předpisu musí mít vždy uvedeno evidenční číslo z Centrálního registru akcí celoživotního vzdělávání lékařů (§ 6 odst. 1 a 4 tohoto stavovského předpisu). Doklad, na němž není uvedeno evidenční číslo z Centrálního registru akcí celoživotního vzdělávání lékařů, je neplatný.

(2) Pověřený člen představenstva nebo pověřený pracovník kanceláře okresního sdružení posoudí, zda lékař splňuje podmínky pro vydání Diplomu. Diplom náleží lékaři, pokud za období posledních pěti let minimálně získal:

a) pět certifikátů, nebo

b) čtyři certifikáty a 30 kreditů, nebo

c) tři certifikáty a 60 kreditů, nebo

d) dva certifikáty a 90 kreditů, nebo

e) jeden certifikát a 120 kreditů

(3) Diplom vydává příslušné okresní sdružení, v němž je lékař evidován. Diplom obsahuje jméno, příjmení, tituly, rodné číslo a odbornost lékaře, údaj o délce platnosti (doklad platí pět let ode dne vydání), razítko a podpis předsedy okresního sdružení. Vzor Diplomu vydá představenstvo příslušné komory. Pověřený člen představenstva okresního sdružení nebo pověřený pracovník kanceláře okresního sdružení ověří v registru akcí počet kreditů udělených vzdělávacím akcím, jejichž absolvování lékař k žádosti o vydání Diplomu dokládá. Pro účely vydání Diplomu lze uznat pouze kredity (certifikáty), které lékař obdržel za účast na akcích zapsaných v registru akcí. Seznam vydaných Diplomů vede kancelář Okresního sdružení komory, která Diplom vydala.

(4) Dospěje-li pověřený člen představenstva nebo pracovník kanceláře okresního sdružení k závěru, že žadatel o Diplom nesplňuje stanovené podmínky, postoupí žádost k rozhodnutí představenstvu okresního sdružení. Představenstvo okresního sdružení žádost posoudí a rozhodne o vydání Diplomu nebo o zamítnutí žádosti. O svém rozhodnutí žadatele vyrozumí. Rozhodnutí o zamítnutí žádosti musí být písemné a obsahovat výrok, kterým se žádost zamítá, odůvodnění, poučení o odvolání, razítko a podpis předsedy nebo pověřeného člena představenstva okresního sdružení. Rozhodnutí musí být žadateli doručeno do vlastních rukou.

(5) Proti rozhodnutí představenstva okresního sdružení, kterým se zamítá žádost lékaře o vydání Diplomu, může lékař do patnácti dnů od jeho doručení podat odvolání. O odvolání rozhoduje představenstvo komory. Rozhodnutí představenstva komory je konečné.

(6) Lékař může požádat o odpočet  doby, kdy se nemohl vzdělávat.

§ 12

Do uplynutí pěti let od vydání tohoto předpisu se žadateli vydává doklad o účasti v systému celoživotního vzdělávání lékařů na podkladě získání alikvotní části Certifikátů nebo kreditů. Pro účel tohoto ustanovení, lze nahradit získání jednoho Certifikátu získáním 30 kreditů a získání 30 kreditů získáním jednoho Certifikátu. Po dobu pěti let je stanoven přepočet dříve získaných bodů na kredity v poměru 1 bod jsou 2 kredity.

§ 13

Zrušuje se závazné stanovisko České lékařské komory č. 2 ze dne 29.11.1997, ve znění novel ze dne 03.10.1998 a 06.02.1999.

S účinností ke dni 24. 7. 2006 se zrušuje Závazné stanovisko ČLK č. 2/2000 – Podmínky k udělení akreditace v systému celoživotního vzdělávání lékařů.

§ 14

Tento stavovský předpis byl přijat dne 8. 4. 2000 a nabývá účinnosti dnem 01. 01. 2001.

(1) Tento stavovský předpis č. 16 -Systém celoživotního vzdělávání lékařů České lékařské komory byl schválen X.sjezdem delegátů dne 8.4.2000 a nabývá účinnosti dnem 1. 01. 2001. 

(2) Tento stavovský předpis   č. 16 - Systém celoživotního vzdělávání lékařů České lékařské komory byl  novelizován po XIII. sjezdu ČLK a schválen XIV. Sjezdem delegátů ČLK  dne  1. 11. 2002.

(3) Tento stavovský předpis  č. 16 - Systém celoživotního vzdělávání lékařů České lékařské komory byl  novelizován po XIV. sjezdu ČLK a schválen XV. sjezdem delegátů ČLK   dne 1. 11. 2003.

(4) Tento stavovský předpis č. 16 - Systém celoživotního vzdělávání lékařů České lékařské komory byl  novelizován po  XV. sjezdu  ČLK dne 24. 1. 2004   a schválen XVI. sjezdem delegátů ČLK  dne  10. 10. 2004 .

 (5) Tento stavovský předpis č. 16 - Systém celoživotního vzdělávání lékařů České lékařské komory byl  novelizován po  XVI. sjezdu  ČLK s účinností od 24.10.2004 a potvrzen  XVII. sjezdem delegátů ČLK . 

(6)  Tento stavovský předpis č. 16 - Systém celoživotního vzdělávání lékařů České lékařské komory byl  novelizován XVII. sjezdem delegátů ČLK a účinnosti nabývá dne 1.11. 2005 .

(7)  Tento stavovský předpis č. 16 - Systém celoživotního vzdělávání lékařů České lékařské komory byl  novelizován rozhodnutím  představenstva ČLK dne 24.6.2006 a nabývá účinnosti dne 24.7.2006.

 

( NA DOMOVSKOU STRÁNKU OS ČLK )          ( NAHORU )

Aktuality - Kontakt na OS - Poradna - Zákony a předpisy - Zápisy ze schůzí - Zdravotní pojišťovny - Zprávy z ČLK
Stránky připravuje Okresní sdružení České lékařské komory v Děčíně ( info[zavináč]clk.cz )
Návštěvnost našich stránek je sledována serverem NAVRCHOLU.cz
(C) 2002-2005 Webmaster