Zpět na hlavní stránku

postup při vydávání souhlasu ČLK
s personálním a věcným vybavením


STAVOVSKÝ PŘEDPIS č. 19 ČESKÉ LÉKAŘSKÉ KOMORY

O postupu při vydávání souhlasu ČLK
s personálním a věcným vybavením,
druhem a rozsahem zdravotní péče
poskytované nestátním zdravotnickým zařízením

§ 1

Tento předpis upravuje postup při vydávání souhlasu České lékařské komory (dále jen „komora“) s personálním a věcným vybavením, druhem a rozsahem zdravotní péče poskytované nestátním zdravotnickým zařízením (dále jen „NZZ“).

§ 2

(1) Provozovatel NZZ v rámci řízení o registraci NZZ předkládá orgánu příslušnému k registraci souhlas komory s personálním a věcným vybavením, s druhem a rozsahem zdravotní péče poskytované NZZ (viz ustanovení § 10 odst. 3 písm. b) zákona č. 160/1992 Sb.).

(2) Provozovatel NZZ žádá o souhlas u okresního (obvodního) sdružení lékařů komory (dále jen „okresní sdružení“) v místě, kde bude NZZ nebo jeho příslušné pracoviště provozováno. Bude-li NZZ provozovat více pracovišť v různých okresech, vydávají souhlas všechna okresní sdružení, v jejichž obvodu budou pracoviště provozována.

§ 3

(1) Představenstvo komory zmocňuje představenstva okresních sdružení k  vydávání souhlasu s personálním a věcným vybavením, druhem a rozsahem zdravotní péče poskytované NZZ v obvodu své působnosti. Představenstvo okresního sdružení může touto činností pověřit komisi, kterou k tomuto účelu jmenuje.

(2) Pro lůžková – ústavní zdravotnická zařízení a jejich ambulantní provozy (dále jen „lůžková zařízení“) vydává souhlas místně příslušné okresní sdružení ve spolupráci s radou kraje na základě žádosti provozovatele lůžkového zařízení. Vedle pověřeného člena představenstva okresního sdružení připojí k rozhodnutí o souhlasu (nesouhlasu), dle předchozí věty svůj podpis rovněž pověřený člen rady kraje ČLK. Místně příslušné okresní sdružení může touto činností pověřit komisi, kterou k tomuto účelu jmenuje. V případě lůžkových zařízení provádí vlastní prověřování údajů místně příslušné okresní sdružení; v případě potřeby může okresní sdružení dle předchozí věty požádat o prověřování údajů jiné okresní sdružení stejného kraje. Z rozhodování o vydání souhlasu (nesouhlasu), jsou vyloučeni všichni členové komory, kteří jsou v postavení provozovatele nebo zaměstnance dotčeného NZZ.

§ 4

V žádosti musí být uveden druh a rozsah poskytované zdravotní péče a musí obsahovat všechny údaje o personálním a věcném vybavení NZZ (viz § 4 zákona č. 160/1992 Sb.) vymezené ve vzoru č. 1 tohoto stavovského předpisu. Žádost o vydání souhlasu ČLK pro lůžková zařízení musí obsahovat všechny údaje vymezené ve vzoru č. 1a tohoto stavovského předpisu. K žádosti musí být přiložen provozní řád schválený příslušným orgánem ochrany veřejného zdraví.

§ 5

Nebude-li žádost řádně a úplně vyplněna, okresní sdružení ji vrátí žadateli k  doplnění.

§ 6

Pověřená komise nebo pověření členové představenstva okresního sdružení posoudí :

  • zda personální vybavení NZZ odpovídá požadavkům obecně závazných právních předpisů, stavovských předpisů ČLK,

  • zda věcné vybavení NZZ odpovídá požadavkům stanoveným příslušnými právními předpisy (tj. zejm. vyhláškou č. 49/1993 Sb., o technických a věcných požadavcích na vybavení zdravotnických zařízení) a požadavku poskytovat zdravotní péči lege artis,

  • zda věcné a personální vybavení NZZ odpovídá druhům a rozsahu zdravotní péče, uvedeným v žádosti.

§ 6

Hlavní zásady provádění vlastní kontroly personálního a věcného vybavení, druhu a rozsahu zdravotní péče v lůžkových zařízeních:

  1. v lůžkových zařízeních se hodnotí a posuzuje primárně jejich personální vybavení; sekundárně věcné a technické vybavení u jejich provozů akutního typu; terciálně u ostatních provozů ,

  2. při posuzování personálního vybavení lůžkových zařízení se dle významu postupně hodnotí

  • licence u primářů a jejich zástupců;
  • velikosti úvazků primářů (jejich zástupců);
  • licence a velikosti úvazků u vedoucích lékařů oddělení JIP;
  • licence u ostatních lékařů,
  1. technické vybavení lůžkových zařízení se primárně hodnotí především na odděleních JIP, a to dle kategorie TISS vymezené vyhláškou. č. 134/1998 Sb. v platném znění. Při hodnocení přístrojového a věcného vybavení oddělení JIP pro kojence, děti a dorost se kategorizace TISS neuplatní; v tomto případě se hodnocení provádí v souladu s podmínkami uvedenými v ust. kap. 5 čl. 7. 2. 2. vyhl. č. 134/1998 Sb. Jedná se o podmínky pro vykazování péče v rámci následujících kódů ošetřovacích dnů: OD 00061; OD 00062; OD 00065; OD 00068; OD 00071; OD 00072; OD 00075; OD 00078; OD 00080; OD 00082.

§ 7

Rozhodnutí o vydání souhlasu s personálním a věcným vybavením, druhem a rozsahem zdravotní péče poskytované NZZ obsahuje údaje vymezené ve vzoru č. 2 tohoto stavovského předpisu; u lůžkových zařízení údaje vymezené ve vzoru č. 2a tohoto stavovského předpisu.

§ 8

Rozhodnutí o nevydání souhlasu dle ust. § 10 odst. 3 písm. b) zák. č. 160/1992 Sb. obsahuje údaje vymezené ve vzoru č. 3 tohoto stavovského předpisu; u lůžkových zařízení údaje vymezené ve vzoru č. 3a tohoto stavovského předpisu.

§ 9

(1) Rozhodnutí musí být vydáno do jednoho měsíce od přijetí úplné žádosti (viz ust. § 4). V případě nečinnosti představenstva okresního sdružení, rady kraje či pověřené komise, tj. pokud rozhodnutí, které leží v pravomoci těchto orgánů není vydáno ve  lhůtě dle předchozí věty, může provozovatel NZZ podat novou žádost představenstvu komory. Představenstvo komory o této žádosti rozhodne ve lhůtě do jednoho měsíce od jejího přijetí.

(2) Představenstvo komory je oprávněno zrušit rozhodnutí o souhlasu (nesouhlasu) s personálním a věcným vybavením, druhem a rozsahem zdravotní péče pokudrozhodnutí bylo vydáno v rozporu se  stavovskými předpisy ČLK, závaznými stanovisky ČLK, usneseními představenstva ČLK, obecně závaznými právními předpisy;údaje uvedené v rozhodnutí neodpovídají, resp. přestaly odpovídat, skutečnosti a okresní sdružení, které rozhodnutí vydalo, je ve věci nečinné

(3) Jestliže dojde ke zrušení rozhodnutí dle předchozího odstavce, vydá představenstvo komory ve lhůtě jednoho měsíce od tohoto zrušení nové rozhodnutí.

(4) Za účelem ověřování údajů, na jejichž základě bylo vydáno rozhodnutí o souhlasu (nesouhlasu) s personálním a věcným vybavením, druhem a rozsahem zdravotní péče, je představenstvo komory oprávněno provádět kontroly těchto údajů v NZZ, na které se rozhodnutí vztahuje.

§ 10

Orgány příslušné k rozhodování o souhlasu jsou oprávněny vázat jeho vydání na výsledky předchozího prověření schopnosti provozovatele NZZ, lékařů a dalších zdravotnických pracovníků NZZ komunikovat (slovem i písmem) v českém jazyce a používat jej v rámci poskytování zdravotní péče.

§ 11

Proti rozhodnutí představenstva okresního sdružení či pověřené komise dle tohoto stavovského předpisu lze podat opravný prostředek k představenstvu komory, a to do 15 dnů od doručení rozhodnutí žadateli. Proti rozhodnutí představenstva komory není další opravný prostředek přípustný.

§ 12

V případě změny údajů o personálním a věcném vybavení NZZ či údajů o druhu a rozsahu zdravotní péče poskytované NZZ, uvedených v rozhodnutí o udělení souhlasu pozbývá souhlas platnosti. Požádá-li provozovatel NZZ o nový souhlas, představenstvo okresního sdružení či jeho komise nastalé změny ve smyslu ust. § 5 tohoto předpisu posoudí a vydá nové rozhodnutí do jednoho měsíce od přijetí žádosti.

§ 13

Nedílnou součástí tohoto předpisu jsou vzory: - žádosti NZZ o vydání souhlasu komory s personálním a věcným vybavením, druhem a rozsahem zdravotní péče poskytované NZZ;- žádosti NZZ o vydání souhlasu komory s personálním a věcným vybavením, druhem a rozsahem zdravotní péče poskytované lůžkovými (ústavními) nestátními zdravotnickými zařízeními a jejich ambulantními provozy;- rozhodnutí okresního sdružení o vydání souhlasu s personálním a věcným vybavením, druhem a rozsahem zdravotní péče poskytované NZZ;- rozhodnutí komory o vydání souhlasu s personálním a věcným vybavením, druhem a rozsahem zdravotní péče poskytované lůžkovými NZZ;- rozhodnutí okresního sdružení o nevydání souhlasu s personálním a věcným vybavením, druhem a rozsahem zdravotní péče poskytované NZZ; - rozhodnutí komory o nevydání souhlasu s personálním a věcným vybavením, druhem a rozsahem zdravotní péče poskytované lůžkovými NZZ;

§ 14

Tento Stavovský předpis ČLK č. 19 nabývá účinnosti dne 1. 5. 2003.

 

( NA DOMOVSKOU STRÁNKU OS ČLK )          ( NAHORU )

Aktuality - Kontakt na OS - Poradna - Zákony a předpisy - Zápisy ze schůzí - Zdravotní pojišťovny - Zprávy z ČLK
Stránky připravuje Okresní sdružení České lékařské komory v Děčíně ( info[zavináč]clk.cz )
Návštěvnost našich stránek je sledována serverem NAVRCHOLU.cz
(C) 2002-2005 Webmaster