Zpět na hlavní stránku

Vydávání potvrzení o profesní bezúhonnosti


Stavovský předpis České lékařské komory č. 20

O Postupu při vydávání potvrzení
o profesní bezúhonnosti členů ČLK

§ 1

Tento stavovský předpis upravuje postup při vydávání potvrzení o profesní bezúhonnosti členů České lékařské komory (dále jen "komora").

§ 2

(1) Potvrzení o profesní bezúhonnosti členů komory (dále jen "potvrzení") se vydává na žádost lékaře, jehož bezúhonnost má být potvrzena. Žádost o vydání potvrzení podává lékař kanceláři okresního (obvodního) sdružení komory, jehož je členem (dále jen "příslušné okresní sdružení").

(2) V žádosti lékař uvede:

a) příjmení (včetně příp. rodného příjmení), jméno, titul,
b) rodné číslo,
c) adresu svého bydliště,
d) zda vedle potvrzení vystaveného v českém jazyce žádá rovněž o potvrzení vystavené v některém či některých z následujících jazyků: anglickém, německém, francouzském.

(3) Žádost vyplněnou dle předchozího odstavce doplní pověřený pracovník kanceláře příslušného  okresního sdružení o

a) údaj o datu přijetí lékaře do komory,
b) sdělení o plnění povinnosti žadatele platit členské příspěvky,
c) sdělení o tom, zda je proti žadateli orgány komory vedeno disciplinární řízení,
d) sdělení, zda v rámci disciplinárního řízení vedeného v minulosti proti žadateli orgány komory bylo pravomocně rozhodnuto o tom, že žadatel se disciplinárně provinil (neuvede se v případě, že uložené disciplinární opatření bylo zahlazeno).

§ 3

(1) Správnost údajů vyplněných v žádosti dle ust. § 2 ověří pověřený člen představenstva příslušného okresního sdružení komory a následovně připojí k žádosti svůj podpis. Ověřená žádost je postoupena kanceláři komory, která na jejím základě vyhotoví potvrzení. Před vyhotovením potvrzení kanceláří komory v disciplinárním registru ověří, zda je proti žadateli orgány komory vedeno disciplinární řízení či zda v rámci disciplinárního řízení vedeného v minulosti proti žadateli orgány komory bylo pravomocně rozhodnuto o tom, že žadatel se disciplinárně provinil. Vyhotovené potvrzení je zasláno žadateli doporučeně, kopie potvrzení na vědomí zaslána příslušnému okresnímu sdružení.

(2) Obsahem potvrzení jsou tyto náležitosti:

a) příjmení (včetně příp. rodného příjmení), jméno, titul,
b) datum narození žadatele,
c) uvedení údajů dle ustanovení § 2 odst. 3 písm. b) až d),
d) datum vystavení potvrzení, které je současně datem, k němuž se skutečnosti v něm uvedené osvědčují,
e) podpis tajemníka komory.

§ 4

Kancelář komory vede centrální registr vydaných potvrzení. Součástí registru je i seznam potvrzení, která ve smyslu § 5 tohoto stavovského předpisu pozbyla platnosti.

§ 5

Jestliže dojde ke změně údajů, které v žádosti vyplňuje pověřený pracovník kanceláře příslušného okresního sdružení (viz ustanovení § 2  odst. 3 tohoto stavovského předpisu), pozbývá potvrzení platnosti.

§ 6

Potvrzení vydaná do dne nabytí účinnosti tohoto stavovského předpisu zůstávají nadále v platnosti, ust. § 5 tohoto stavovského předpisu tímto není dotčeno.

§ 7

Nedílnou součástí tohoto stavovského předpisu jsou vzory

1) žádosti o vydání potvrzení,
2) potvrzení vydaného podle tohoto předpisu.

§ 8

Tento stavovský předpis ČLK č. 20 nabývá účinnosti dne 1. 5. 2003.

Předpis je možno stáhnout zde ve formátu WORD 6,0/95 (rtf).


( NA DOMOVSKOU STRÁNKU OS ČLK )          ( NAHORU )

Aktuality - Kontakt na OS - Poradna - Zákony a předpisy - Zápisy ze schůzí - Zdravotní pojišťovny - Zprávy z ČLK
Stránky připravuje Okresní sdružení České lékařské komory v Děčíně ( info[zavináč]clk.cz )
Návštěvnost našich stránek je sledována serverem NAVRCHOLU.cz
(C) 2002-2005 Webmaster